Home

N


[M] [Home] [O] ["Key"]

Popular Characters
NAMORITANIGHT THRASHERNIGHTCRAWLER
NOVA III

N'ASTIRH
NM 71
XTERM 1 (1 - 3)
XF 32
PP 40
PP 42 (1 - 4)
UX 236
XTERM 1 (4 - 28)
XF 34
XTERM 2 (1 - 7)
UX 239
XTERM 2 (8 - 20)
PP 42 (5 - 15)
XTERM 2 (21 - 28)
NM 71 (1 - 18)
XTERM 3 (13 - 18)
XF 35-BTS
UX 240
UX 241 (1 - 3)
XF 36 (1 - 16)
XTERM 3 (19 - 28)
A 300
XTERM 4 (1 - 6)
NM 71 (23)
NM 72 (1 - 5)
XTERM 4 (19 - 23)
NM 72 (17)
XTERM 4 (24 - 27)
NM 72 (18 - 23)
XF 37 (1 - 7)
UX 241 (21 - 23)
XF 37 (8 - 23)
SSM 147
XCAL 6
FF 324
NM 73
UX 242
NX2 38
NX2 39
NX2 41
X:HB 1
X:HB 2
X:HB 3

N'BAZA
FF 53-FB
A 77-FB-FB
A 87-FB
A 87-BTS

N'DAMMEN, AZU
BLD5 11-FB
{TOD 30-FB}
BLD5 12-FB

N'DELE
A3 1

N'GABTHOTH
M/PRM 6

N'GAMI
DLOK 3-BTS
{NFAOS3 15}
NFAOS3 16
NFAOS3 17
NFAOS3 18
NFAOS3 19

N'GAMO
A 62
A 78
BP3 33

N'GASSI
BP 6
BP 7
BP 8
BP 9
BP 10
BP 11
BP 12
C 54
X:WORLDS 1
X:WORLDS 2
X:WORLDS 3

N'IIX
BP5 8
BP5 9
BP5 10
BP5 11
BP5 12
DOOMWAR 3
DOOMWAR 5

N'JAGA
M/C 1/6
M/MC 3/6
M/MC 4/7
M/MC 5/7
M/MC 6/7
M/MC 9/6

N'LONGA
M/PRM 34
SKANE 5-FB
SAVSCO 20/2-FB
KULLB 2/2
KULLB 3/3

N'RILL'IREE
UX 155
UX 157
NX 133

N'TAKA
A1959 1

N'TAKA II
A:EMH2 2

N'TUBA, JEROME
A3 5-BTS

N'YAGA
COSAV 2/2
COSAV 3/2
COSAV 4/2
[COB 100]

N'YAMI
BP3 12-FB-FB
BP3 27-FB-BTS

N-4
M/MC 23

N2
WX2 14-FB

NACHT, HERR
N 10-FB-BTS
N 6-BTS
N 8-BTS
N 10-BTS
{N 11}
N 12
NINV 2
NINV 3
NINV 6

NADY, JO
FNSM 11

NAGA
SUB 10-FB
SUB 9-BTS
SUB 10-BTS
SUB 12
SUB 13

NAGALA
DEF2 7
DEF2 11
NTB 3
MYSARC:SCRW /3

NAGAMI, AKIE
NAM 15

NAGAN, DR. ARTHUR
MYSTERY TALES 21
DEF 21
DEF 31 (1 - 10)
DEF 33-FB
DEF 31 (11 - 18)
DEF 32
DEF 33
DEF 35
DEF@ 1
PM&IF 68
SENSH 1
SENSH 2
SENSH 3
WOSM 73
M/CP 97/4
DEF2 5
DEF2 10-FB
DEF2 9
DEF2 10
HFH2 6
HFH2 7
HFH2 8
See Gorilla Man

NAGASHA, MAJ.
CSAV 12

NAGAYOSHI, NORIKO
AFSY2 7
AFSY2 8
AFSY2 9
AFSY2 10
AFSY2 11
AFSY2 12
CU/X-23
DOCSAM2 3 (1 - 2)-FB
DOCSAM2 3 (16:6)-FB
DOCSAM2 3 (3:2 - 3:3)-FB
DOCSAM2 3
SMF2 3/2
ANSAVSH 4/2
HFH2 11/2
HFH2 12/2
HFH2 13/2
SVTU:MODOK 4
SVTU:MODOK 5

NAHREES
INHS2 2
INHS2 3
INHS2 5
INHS2 7
INHS2 8
INHS2 10
INHS2 12
INHS4 2
INHS4 3
INHS4 4
INHS4 5
INHS4 6
INHS4 8
INHS4 9
INHS4 10
INHS4 12
SILWAR 1
SILWAR 5

NAIAD/AURELIE SABAYON
UX 444
UX 445-BTS
UX 446
HOM:DA-BTS

NAILS/JOANIE EATON
CA '00/2
TB 69
TB 71
IM:DOS@ 1

NAILS, CAPT. MIKE "RUSTY"
P2 73
P2 74
P2 75
P2 85
P2 86
PWJ 62
PWZ 24
P2 87
P2 88
PWJ 65
PWJ 67
PWJ 68
PWJ 70
PWJ 73
PWJ 75
PWJ 76

NAIP, SYNTHIA
XF:PL
SS@ 4/2

NAJEEB, KARIM MAHWASH
IM4 11
IM4 13
IM:DOS 15-FB
IM:DOS 16-FB
IM:DOS 17

NAKH
XFOR:S&V 2
XFOR:S&V 3

NAKKA
A 336
A 337
A 338-BTS

NAKOTA
MORB:LV 1
SOV 2
DHOLD 1
SOV 3
NS 1
GR3 31
GR3 41
SOV 14
MORB:LV 13
SOV 16
GR3 44
MORB:LV 16
SOV 17

NAKURA
SAVSCO 219
SAVSCO 220
{SAVSCO 39/2}
SAVSCO 219
SAVSCO 220

NALES, DET. REBECCA "RUSTY"
ST2 13
ST2 14
ST2 15
ST2 16
ST2 17
MMACAD 1
MMACAD 2
MMACAD 3
MMACAD 5
MMACAD 7
MMACAD 8
MMACAD 10
MMACAD 11-FB
MMACAD 11
MMACAD 12
MMACAD 13
CAD3 14
CAD3 15
CAD3 16
CAD3 17
CAD3 18
CAD3 19
WOSM 77

NALLO
INHS4 1

NAMELESS ONE
SUB 22-FB
SUB 22
IH2 126
DEF 1
DEF 3
DEF 20
DSSS 41
FI:DEEP 2
FI:DEEP 3

NAMELESS ONE II
DD 244
DD 310

NAMORA/AQUARIA NAUTICA NEPTUNIA
SUBC 39/2 (1 - 2:2)
SAGASUB 2 (12:1)-FB-OP
SUBC 39/2 (2:3 - 2:5)
SAGASUB 2 (12:3 - 12:4)-FB
SUBC 39/2 (2:6 - 4)
SAGASUB 2 (12:5)-FB
ORDER 6-FB
SUBC 40/2
M/MC 82/2 (1 - 3:5)
SAGASUB 6 (4:4 - 4:6)-FB
M/MC 82/2 (3:6 - 4:1)
SAGASUB 6 (5:2 - 5:5)-FB
M/MC 82/2 (4:2 - 4:4)
SAGASUB 6 (6:1 - 6:2)-FB
M/MC 82/2 (4:5 - 11:?)
SAGASUB 6 (6:3 - 6:4)-FB
NSUB 20 (14)-FB
NAMORA 1
NAMORA 1/2
NAMORA 1/3
[BPHANTOM 19/3]
CAC 68/3
[M/MC 88/2]
NAMORA 2
NAMORA 2/3
NAMORA 2/4
NAMORA 3
NAMORA 3/2
NAMORA 3/4
CAC 70/3-FB
CAC 70/3
[SUBC 30]
CV2 1-FB
YMEN 27/3
MENADV 27/3
HTC 37/3
SUBC 34/2
MENADV 28/3
SUBC 35
SUBC 36
SUBC 36/4
SUBC 37
SUBC 38 (1)
SAGASUB 6 (8:5 - 9:3)-FB
SUBC 38 (2 - 4)
SAGASUB 6 (10:5 - 10:6)-FB
SUBC 40/4
SUBC 41
SUBC 42
M/:LG 2
ATLAS 3/2
AOATLAS 1-FB
NA2 10-FB
NA2 11-FB
NA2 12-FB
A1959 1
A1959 2
A1959 3
A1959 4
A1959 5
{SUB 33-FB}
M/:LG 3
NSUB 20 (16 - 18)-FB
NW 44-FB
SUB 51-FB
SUB 50
AOATLAS 3
AOATLAS 4
AOATLAS 5
AOATLAS 6 (3:3 - 3:6)-FB
AOATLAS 6 (4 - 6:1)-FB
AOATLAS 6 (1 - 2)-VO
AOATLAS 6 (6:3 - 7:1)-FB
AOATLAS 6 (9:5 - 18)-FB
AOATLAS 6 (3:1 - 22)
SMF2 4/2
FSON:IM
IH3 107 (1 - 17:1)
IH3 112 (1:1)-FB
IH3 107 (17:2 - 18:1)
WWH 2 (35:4 - 35:5)
IH3 107 (18:2 - 19)
WWH 2 (36 - 38)
IH3 107 (20 - 24)
IH3 108
IH3 109
IH3 110
IH3 111
IH3 112
SECINV:WHO? /5
DR:NN /2
IHRC 121
IHRC 122
IHRC 123
IHRC 124
IHRC 125
AOATLAS2 1
AOATLAS2 2
AOATLAS2 3
AOATLAS2 5
AOATLAS2 6
AOATLAS2 7
AOATLAS2 7/2
AOATLAS2 8
AOATLAS2 9
AOATLAS2 10
AOATLAS2 11
XV.AOATLAS 1
XV.AOATLAS 2
XV.AOATLAS 2/2
ANO /2
IHRC 138/2
IHRC 139/2
IHRC 140/2
IHRC 141/2
AV.ATLAS 1/2
AV.ATLAS 1
AV.ATLAS 2
AV.ATLAS 3
AV.ATLAS 4
TB 139
TB 140
EHAGE /2
DSTAR&WG 1-FB
ATLAS 1
ATLAS 2
ATLAS 3
ATLAS 4
ATLAS 5
HRC:FA 1/2-FB
HRC:FA 1/2
HRC:FA 2/2
HRC:FA 1
CHAOS 1 (1 - 24)
CHAOS:CK
CHAOS 1 (25 - 27)
H2 25-FB
NAMORA2
GORILLA-MAN 1-FB
FI:HF 1/2
FI:HF 2/2
FI:HF 3/2
FI:HF 4/2

NAMORITA/NITA PRENTISS
NSUB 20 (16 - 18)-FB-BTS
NW 44 (3:3 - 3:4)-FB
SUB 51 (7:3 - 8:1)-FB
NW 44 (3:5)-FB
SUB 51 (8:2 - 8:3)-FB
NW 44 (4:2)-FB
SUB 51 (8:4 - 9:1)-FB
{SUB 50}
SUB 51
SUB 52
SUB 54
SUB 55
SUB 57
SUB 59
DEF 5
SUB 61
SUB 62
SUB 64
SUB 68
SUB 69
M/TIO 2 (1 - 16)
COH 1
M/TIO 2 (17 - 19)
SUB 70
M/TIO 4
M/TIO 8
M/TIO 9
SVTU 7
SVTU 8
SVTU 9
A 155
A 156
MSM 15
MSM 16
M/TIO 74
M/S-HCOC 3
M/CP 12/4
NM@ 5
FF@ 22
NW 1
T 411
T 412
NW 2
NW 3
NSUB 2
NSUB 3
NSUB 4
NSUB 5
M/S-H3 10/2
NSUB 6
NSUB 7-BTS
NSUB 8
NSUB 9
NW 4
NW 5 (1 - 12)
NO4 20-FB
NW 5 (13 - 22)
NW 6
NSUB 10
NSUB 12-FB-FB
NSUB 12-FB
NSUB 11
NSUB 12
NSUB@ 1/4
NW 7
NW 8
NW 9
NW 10
NM@ 7
NW@ 1
X@ 15
XF@ 6
NW@ 1/6
NSUB 13
DAMCON3 1
DAMCON3 2
A 332
A 333
WOSM 75
NSUB 15-FB
NSUB 16
NSUB 17
NSUB 18
NSUB 19
NSUB 20 (2:5 - 4)-FB
NSUB 20
NSUB 21 (1 - 6)
NW 14
IG 2
NSUB 21 (7 - 22)
NSUB 23
NSUB 25
FF 356
NW 15
NW 16
NW 17
A 341
A 342
SLAP 4
NW 18
NW 19-FB
NW 19
NW 20-BTS
NW 21
NW 22
NW 23
NW 24
NW 25
NW 26
NSUB@ 2/3
ASM@ 26
SSM@ 12
WOSM@ 8
NW@ 2
NW@ 2/7
NSUB 26
IW 1
AF 110-BTS
IW 2 (2 - 3) ~ FF 367 (18:3)
IW 2 (4 - 26:4)
IW 2 (26:5 - 26:7) ~ FF 367 (19:1)
IW 2 (27 - 31:2)-OP
IW 2 (31:3)-OP ~ FF 367 (19:3)-OP
IW 2 (31:4 - 34:3)
MSMK 41 (1:1 - 1:4)-OP
IW 2 (34:4)-OP ~ FF 367 (20:1)-OP ~ MSMK 41 (1:5)-OP
IW 2 (34:5 - 36)-OP
MSMK 41 (2 - 11:6)-OP
FF 367 (20:2 - 21:3)-OP
IW 2 (37)-OP
WM2 13 (1 - 2)-OP
IW 2 (38:1)-OP ~ FF 367 (21:4)-OP ~ WM2 13 (3:1)-OP ~ MSMK 41 (11:7)-OP
IW 2 (39:1)-BTS ~ FF 367 (22:3)-BTS ~ WM2 13 (3:2)-BTS ~ MSMK 41 (12:1)-BTS
FF 368 (1)-OP
IW 3 (2) ~ FF 368 (2&3:1 - 2&3:2) ~ WM2 13 (4:1) ~ MSMK 41 (12:2 - 12:3)
IW 3 (3:1)-OP ~ WM2 13 (4:2)-OP
WM2 13 (4:3 - 4:5)-OP
FF 368 (2&3:4 - 2&3:6)-OP
IW 3 (3:3 - 4:1)-OP ~ FF 368 (4:1 - 4:2)-OP
IW 3 (4:2)-OP ~ FF 368 (4:3)-OP ~ WM2 13 (4:6 - 4:7)-OP ~ MSMK 41 (12:4)-OP
WM2 13 (5:1)-OP
FF 368 (4:4)-OP
WM2 13 (5:2)-OP
IW 3 (4:3)-OP
IW 3 (4:4)-OP ~ WM2 13 (5:3)-OP
IW 3 (5 - 8)-OP
FF 368 (5 - 6)
MSMK 41 (12:5 - 12:6)-OP
WM2 13 (5:5 - 20:1)-OP
NW 27
FF 368 (11:3 - 21:1)
MSMK 41 (13:3 - 15:1)-BTS
IW 3 (33:3 - 40)
IW 4 (1 - 6)
AF 111-OP
IW 4 (7 - 14:2)-OP
MSMK 41 (15:2 - 22)-OP
MSMK 42
MSMK 43 (1 - 21:1)
IW 4 (20:3 - 21:1)
MSMK 43 (21:2 - 22)
IW 4 (26:3 - 40)
MSMK 44-FB
FF 370
MSMK 44
NSUB 27
NSUB 28
NSUB 29-FB
NSUB 29
NSUB 31
NSUB 32
NSUB 33
NSUB 34
NW 28
M/HOL 1992/2
NT:4C 2
NT:4C 3
NW 29-FB
NW 30-FB
NW 29
NW 30
NW 31
NW 32
NW 33
NW 34
NW@ 3
NW 35
DHAWK 26
DHAWK 27
DHAWK 28
DHAWK 29
NW 36
SECDEF 4
SECDEF 5
IC 1
T 464
MSMK 57-BTS
IC 2 (1 - 10)
IC 2 (11 - 13:4)-OP ~ WOSM 104 (5:3 - 6:4)-OP
IC 2 (13:5)
WOSM 104 (6:5)-OP
IC 2 (13:6 - 35:1)
IC 2 (35:2 - 35:5)-OP ~ WOSM 104 (9:1)-OP
IC 2 (36) ~ WOSM 104 (9:2 - 9:5) ~ DSSS 55 (1 - 3:1)
WOSM 104 (9:6)-OP
DSSS 55 (3:2 - 17)
IC 3-BTS
IC 4-BTS
IC 5-BTS
IC 6-OP
NW 37
NT 1
NW 38
NW 39
NW 41
NW 42
NW 43
NW 44
NW 45
XFOR 33
NW 46
M/CP 155/4
M/CP 156
M/CP 157/2-FB
M/CP 157/2
M/CP 158/2
NSUB 49
CA:DW-FB
CA:DW
NW 47
NT 11
NO2 6
NW 48-BTS
NT 12
NO2 7-BTS
NW 49-BTS
NW 50
NW 51
NW@ 4
NO2 8
NW 52
NT 16
NO2 11
NO2 12
NW 53
NO2 13-BTS
NO2 14
NW 54
NW 55
NW 56
NW 58
NW 60
NW 62
NW 65
NW 74
NW 75
UG 2
UG 3
A:I 10-FB
TB 1
SS3 124
HFH 5-BTS
M/TU2 8
M/TU2 9
M/TU2 11
A3 13-BTS
NO3 1
NO3 2
NO3 3
NW2 0
NW2 1
COCII 3
FF3 23
NW2 2
NO3 7
NW2 3
NW2 4
NW2 5
NW2 6
NW2 7
FF3 27
A3 25-BTS
FF3 29
W2 149
NW2 8
NW2 9-FB
NW2 9
NW2 10
MAXSEC 3
FF3 42
FF3 43
FF3 44
FF3 45
DEF2 1
DEF2 2
FF '01
FF3 46
FF3 47
FF3 49
FF3 50
DEF2 5
TB 57
TB 58-BTS
DEF2 11
A3 52
ORDER 3
ORDER 4
ORDER 5
ORDER 6
HT2 11
SH 5
NTB 6
NW3 3-FB
NW3 1-FB
NW3 2
NW3 3
NW3 4
NW3 5
NW3 6
NTB 12
CW 1
NW4 15
IHRC 129

NAMORITA DOPPELGANGER
IW 3
IW 4 (1 - 6)
AF 111
IW 4 (7 - 14:2)-OP
MSMK 41
MSMK 42-OP
MSMK 43

NANABOZHO
W@ 2-FB-BTS
DSSS 25

NANNA
T 305/2
T 306/2
T 311/2
T@ 14/3
T@ 10
T 361

NANNY
X 112
X 113
UX 149
UX 345-BTS
UX 347
UX 348
UX 349
UX 350

NANNY II
SL 9-FB
{XF 30}
XF 31
XF 33
XF 34
XF 35
A 299
A 300
XF 40
UX 247
UX 248
UX 267-FB
UX 265
UX 266
UX 267
GENX 3
GENX 4
GENX HSPEC
SL 9
W:KMS-FB-VO
W:KMS

NANOTRON
MICRO 30
MICRO 34
MICRO 35
MICRO 36
MICRO 37
MICRO 38
MICRO 38/2
MICRO 39
MICRO 40
MICRO 41
MICRO 42
MICRO 43
MICRO 44
MICRO 45
MICRO 46
MICRO 47
MICRO 48-FB
MICRO 48

NANTAKARN, ALEC
BP:MWF 513-FB
BP:MWF 513
BP:MWF 514

NAO
KPRY:S&F 1-VO
{KPRY:S&F 2}
KPRY:S&F 3
KPRY:S&F 4
KPRY:S&F 5

NAPIER, CARTER
SW2 2 (8:2 - 8:3)-FB
SW2 2 (9:2 - 9:3)-FB
SW2 2 (10:2 - 12:?)-FB
{AWC 84 (11:8)-FB}
SW2 2 (13:1 - 13:6)-FB
AWC 84 (12:1)-FB
SW2 2 (13:7 - 14:2)-FB
AWC 84 (12:3)-FB
SW2 2 (14:3 - 14:7)-FB
AWC 84 (12:4 - 12:5)-FB
SW2 2 (15:1 - 15:3)-FB
AWC 84 (12:6)-FB
SW2 2 (15:4)-FB
AWC 84 (13:1)-FB
SW2 2 (15:5 - 16:4)-FB
AWC 84 (13:2 - 13:3)-FB
SW2 2 (16:5 - 16:8)-FB
SW2 2 (19:2 - 20:?)-FB
SW2 1
SW2 2

NAPIER, RAMONA DR.
CA@ 9
IM3 5
IM3 15
IM3 16
IM3 17

NAPOLEON/OSWALD ZINN
W/P 1
W/P 2
W/P 3
W/P 4
W/P 5

NARCISSUS
VENUS 3-FB-FB

NARDI
ASM 411
SM 68
SSM 234
SM 69

NASH, JOHN "JOHNNY THE GENT"
T 501-FB

NASH, SABRINA
T 501-FB
T 501

NALUND, WILLIAM II
CA&BUCKY 625-FB

NASON, EMIL/"ARNOLD NELSON"
WOSM2 2/3

NATALIE X | EARTH-807128
FF 560-FB
{FF 558-FB}
FF 558
FF 559
FF 560
FF 561
FF 562
FFOR2 1
FFOR2 2
FFOR2 3
FFOR2 4
FF 573-FB
FF 587

NATCHIOS, CHRISTINA
EL:ROE 4-FB-FB
EL2 35-FB
{EL:A 1-FB}

NATCHIOS, HUGO
EL:ROE 4 (3:2 - 3:5)-FB-FB
EL:ROE 2 (4:2)-FB-FB
EL2 35-FB
EL:A 1 (1 - 4)-FB
EL:ROE 4 (4:4 - 4:6)-FB-FB
EL:A 1 (5 - 6)-FB
EL2 35-FB-BTS
EL:ROE 3-FB
EL:ROE 4 (1 - 5)-FB
EL:ROE 1-FB
EL -1 (3:4 - 3:5)
{DD 168 (11:1 - 11:7)-FB}
EL -1 (4:1)
DD 168 (11:8 - 12:3)-FB
EL -1 (4:2)
DD 168 (12:4 - 12:12)-FB

NATCHIOS, ORESTEZ
EL:ROE 4 (3:2 - 3:5)-FB-FB
{EL:ROE 2 (4:2)-FB-FB}
EL:A 1-FB-BTS
EL:ROE 4 (4:4 - 4:6)-FB-FB
EL:ROE 3-FB

NATIVE
W3 14-FB-BTS
{W3 13}
W3 14
W3 15
W3 16
W3 17
W3 18
W3 19-FB
W3 19

NAUDA
M/CP 108/2-FB
SSM@ 8-BTS
M/CP 101/2-BTS
M/CP 102/2-BTS
M/CP 103/2-BTS
M/CP 104/2-BTS
M/CP 105/2-BTS
M/CP 106/2-BTS
{M/CP 107/2}
M/CP 108/2
M/CP 109/2

NAUTAK
M/CP 121/4

NAUTILUS
SMU 6/2

NAZE
UX 262-FB
{UX 184}
UX 187
XF 115
XF 117
XF 118
XF 120
XF 121
XF 122

NAZI X/HITLER'S BRAIN
CA 211-FB-OP
SVTU 17-FB
CA 210-BTS
CA 211
CA 212

NAZUM
X3 28
X3 29

NEALE, WIL
SCT 2/2
SCT 3

NEANDERTHAL/DR. WHITMAN CODY KNAPP
See Manikin

NEBULA
SS@ 5/3-FB
A 259-FB
A 255-BTS
A 256-BTS
{A 257}
A 258
A 259
NO3 1-FB
A 260
A 317-FB
A 318-FB
AWC 48
A 311
A 312
A 314
A 315
A 316
A 317
A 318
SS3 38
SS3 45
IG 1
IG 2
IG 3
IG 4 (1 - 3)
DSSS 33-BTS
IG 4 (4 - 40)
IG 5
IG 6
SS@ 5/3
SS3 67
SS3 69
SS3 70
SS3 71
SS3 72
SS3 73
SS3 74
SS3 76
SS3 77
SS3 78
SECDEF 9
SECDEF 10
SS3 110
NO3 1
ANNI:RO 2-FB
ANNI:RO 1
ANNI:RO 2
ANNI:RO 4
ANNI 4
ANNI 6

NEBULA II
See Terminatrix | Earth-6311

NEBULO
IH@ 1
IH2 119
IH2 120
FF:AR 1
FF 401

NEBULON
DEF 13
DEF 14
DEF 33
DEF 34
DEF 35
DEF 36
DEF 37
DEF 38
DEF@ 1
DEF 93
A@ 11

NEBULON IMPOSTER
A 353
A 354

NEBULOS
ST 161/2
ST 162/2
ST 163/2

NECKER, DR. EVE
NO4 17
NO4 18
NO4 19
WOK:DHAWK 1
NO4 22
NO4 23
NO4 36

NECROBORG
GUNR 3
GUNR 5

NECRODAMUS
DEF 2-FB
{DEF 1}
DEF 2-BTS
A 128
M/TU 130
FF 323
FF 324

NECRODAMUS IMPOSTER
A 353
A 354

NECROMANCER/DR. STEPHEN STRANGE II (COUNTER-EARTH)
DSSS 47 (6:1 - 6:5)-FB
DSSS 47 (7:6 - 8:3)-FB
ST 138/2-BTS
WLOCK&TIW 4-BTS
IW 5-BTS ~ WLOCK&TIW 9-BTS
DSSS 47 (9:2 - 11:3)-FB
{DSSS 46}
DSSS 47
NA 53

NECROMANCER II
M/CP 128/3
M/CP 129/3
M/CP 130/3
V:MADNESS 2
V:MADNESS 3

NECROMANCER III/JONAS WILHELM ECKHARDT
NINV 6
NINV 7

NEDDA
MK 3
MK 9
MK 10
MK 13
MK3 2
MK5 2-BTS
MK5 5
MK5 7
MK5 8
MK5 17

NEDRA
JIM 105/2
T:TOH

NEEDLE/JOSEF SAINT
SW 9
SW 50
CA 330
CA 331
SOLOA 3/2
WCA2 40
AWC 76
AWC 77
AWC 78
AWC 79
CA 420
M/Z4 2
M/Z4 4
MK6 3
MK6 4
MK6 5-BTS
MK6 6

NEEDLE II/"HORSE"
NOM2 12
NOM2 13

NEFARIUS/LLOYD BLOCH
From Moonstone
CA 379
CA 443
AUP 1
IM '99

NEFFETHESK
T2 29
T2 30
T2 39
T2 40
T2 41
T2 50/2
T2 54
T2 61
T2 62

NEGA-MAN/JANUS
FF3 43-FB
FF 108-FB-FB
FF 108-FB
{FF 107}
FF 108
FF 109
FF3 43-FB
FF3 40
FF3 43
FF3 44

NEGASONIC TEENAGED WARHEAD/ELLIE PHIMISTER
NX 115
NX 116
XFOR3 22
XFOR3 23
XFOR3 24

NEGATOR
M/TIO 88

NEGUS/SOLOMON
SMV.V-FB
SMV.V

NEIFI
INHS2 2
INHS2 6
INHS2 7
INHS2 8
INHS2 10
INHS2 12

NEILS, AMY
C 40 (18:1 - 18:2)-FB
C 40 (1 - 9)
C 40 (18:3 - 18:5)-FB
C 40 (10 - 23)

NEIMUS
XFOR:SRSTAR 3

NEITH
TER 4

NEKHBET
SUB 16 (6:2 - 6:5)-FB
SUB 16 (2:4 - 3:3)-FB-BTS
SUB 16

NEKOBAH, ROMAN
DAZZ 29
DAZZ 30
DAZZ 33
DAZZ 34
M/GN 12
UX 260

NEKRA/NEKRA SINCLAIR/"ADRIENNE HATROS"
DD 110-FB
{SSD 5}
DD 109
M/TIO 3
DD 110
DD 111
DD 112
SW 13-BTS
SW 14-BTS
SW 15
SW 16
SW 50
WCA2 1-BTS
VIS&SCRW2 1
WCA2 2
VIS&SCRW2 2
VIS&SCRW2 12-FB
VIS&SCRW2 12
WOSM 46
AF 79
AF 80
ASPOT 29/2
A:DV
AWC 65
DRUID 2
DRUID 3
DRUID 4
M/KSM 6
WITCHES 1
UW 4
UW 5
LONERS 1
LONERS 2-FB
LONERS 4
LONERS 5
DR:LL 1 (17 - 19)-FB
DR:LL 2 (11 - 12)-FB
DR:LL 2 (17 - 18:2)-FB
DR:LL 1 (9)-FB
DR:LL 2 (18:3 - 20)-FB
DR:LL 3-FB
DR:LL 2
DR:LL 3
DA/UX:UTOPIA
UX 513
DA/UX:EXODUS
UX 528
CHAOS:DA 1
CHAOS:DA 2
CHAOS:DA 3

NELLA
HF:GG /3
ANSAVSH 3/2
ANSAVSH 1 (10 - 15)-FB
ANSAVSH 2-FB
ANSAVSH 3 (11 - 12)-FB
ANSAVSH 1 (9:5)-FB
ANSAVSH 3 (13 - 16)-FB

NELSON, ANNA
DD 356-FB-BTS
DD 359
DD 360

NELSON, BILL
CAT 1 (5:1 - 5:3)-FB
TIGRA 1 (2:1 - 2:3)-FB
CAT 1 (5:5 - 6:1)-FB
CAT 2 (9:2)-FB
CAT 1 (6:2 - 7:2)-FB
CAT 2 (8:2)-FB
TIGRA 1 (2:4 - 2:5)-FB

NELSON, CANDACE
DD 108
DD 109
M/TIO 3
DD 111
DD 113
DD 114
DD 115
DD 116
DD 117
DD 119
DD 122
DD 130
DD 166
DD 370-BTS
DD 371
DD 373
DD 374
DD 375
DD2 8

NELSON, DEBBIE HARRIS
DD 10
DD 11
DD 36
DD 38
DD 39
DD 40
DD 41
DD 42
DD 43-FB
DD 43
DD 44-FB
DD 44
DD 45
DD 46
DD 48
DD 56
DD 58-FB
DD 60-FB
DD 60
DD 108
DD 120
DD 121
DD 122
DD 132-BTS
DD 138-BTS
DD 141
DD 147
DD 149
DD 150
DD 152
DD 157
DD 158
DD 160
DD 166
DD 173
DD 175
M/FAN 1/2
DD 182
DD 197
DD 198
DD 204
DD 206
DD 207
DD 209
DD 210
DD 211
DD 212
DD 213
DD 214
DD 222

NELSON, FRANKLIN P. "FOGGY"
DD -1
{DD 1 (10:3 - 11:1)-FB
DD 168-FB
DD 1 (11:6 - 11:7)-FB
UO 13 (9:6 - 10:4)-FB
DD 1 (12:1)-FB-BTS
DD:BJM 1
DD:BJM 2
DD:BJM 3
DD:BJM 4 (1 - 12)
DD 1 (12:2 - 12:4)-FB
DD:BJM 4 (13 - 14)
DD 1 (12:5 - 12:6)-FB
DD:BJM 4 (16 - 17)-BTS
DD 1 (13:4)-FB
M/SAGA 1
DD 340-FB-FB
DD 342 (11:4 - 12:2)-FB
DD 339-FB
DD 340-FB
DD 341-FB
DD 342 (1 - 3)-FB
DD 342 (12:3 - 12:4)-FB
DD 1 (13:5 - 13:7)-FB
UO 13 (12:5)-FB
DD 1
DD 2
DD 3
ASM 16
MARVELS 2
DD 4
UTSM '97
DD 5
DD 6
DD 7
DD 8
DD 9
FF@ 3
DD 10
DD 11 (1 - 18:1)
DD 36 (13:2)-FB
DD 11 (18:2)
DD 36 (13:3)-FB
DD 11 (18:3 - 20:7)
DD 12
DD 13
DD 14
DD 15
DD 16
DD 17
DD 18
DD 19
DD 20
ASM 42
ASM 43
DD 22
DD 23
DD 24
DD 25
DD 26
DD 27
DD2 67-FB
DD2 69-FB
DD 28
DD 29
DD 30
DD 31
DD 32
DD 33
DD 34
DD@ 1
DD 35
DD 36
DD 38
DD 39
DD 40
DD 41
X 46
DD 42
DD 43-FB
DD 43
DD 44
DD 45
DD 46
ASM 65
DD 47
DD 48
DD 50
DD 51
DD 52
DD 54
DD 55
DD 56
DD 57
DD 58-FB
DD 58
DD 59
DD 60-FB
DD 60
DD 61
DD 62
DD 63-FB
DD 63
DD 64-FB
DD 67
DD 68
DD 69-BTS
DD 70 (1 - 19:2)
DD 71-FB
DD 70 (19:3 - 20:6)
DD 71
IM 35
DD 74
DD 75
DD 76
DD 77
DD 78
DD 79
DD 81
DD 82
DD 83 (1 - 14)
MARVELS 4 (4)
DD 83 (15 - 21)
DD 84
DD 85
DD 86
DD 87
IH2 153
DD 108
DD 109
DD 111
DD 112
M/TU 25-FB
DD 113
DD 114
DD 115
DD 116
DD 117
DHKF 8/2-BTS
DD 118
DD 119
DD 120
DD 121
DD 122
DD 123
DD 124
DD 125
DD 126
DD 127
DD 128
DD 129
DD 130
DD 131
DD 132
DD 134
DD 135
DD 136
DD 137
DD 138
DD@ 4
DD 141
DD 142
DD 143
DD 144
M/TE 13
DD 145
DD 146
DD 147
DD 148
DD 149
DD 150
DD 151
DD 152
DD 153
M/TIO 37
M/TIO 38
DD 155
DD 157
DD 158
CA 234
DD 159
DD 160
DD 163
DD 165
DD 166
ASM 218
DD 169
DD 170
DD 171
M/TU 107
DD 173
DD 174
DD 175
DD 177
DD 178
PM&IF 77
DD 180
DD 181
M/FAN 1/2
DD 182
DD 184
DD 185
IH2 279
DD 186
DD 188
DD 189
DD 192
DD 194
DD 195
DD 197
DD 198
DD 200
DD 201
DD 202
DD 203
DD 204
DD 205
DD 206
M/TU 141
DD 207
DD 209
DD 210
DD 211
DD 212
DD 213
DD 214
DD 215
DD 216
DD 217
DD 218
M/FAN 27
DD 220
DD 221
DD 222
DD 223
DD 225
DD 226
DD 227
DD 228
DD 229
DD 230
DD 231
DD 232
DD 233
DD 248
DD 250
DD 251
DD 255
DD 256
DD 287
DD 290
DD 291
DD 292
DD 294
DD 297
M/FAN 60/3-BTS
DD 300-BTS
DD 301
DD 303
NW 21
NW 22-FB
NW 23
NW 24
NW 25
DD 306
DD 307
DD 308
DD@ 8
DD 311
DD 312-BTS
DD 313
DD@ 9
DD@ 9/2
SMU 2/2-BTS
DD 319
DD:FFG-VO
DD 322
DD 323
DD 324
DD 325
SSBL&WP 23
DD 326
DD 328
DD 330
SSBL&WP 28
M/DF:TSTRK 16/2
DD 339
DD 342
DD 345
DD 346
DD 347
DD 348
DD 349
DB 2-BTS
OEDGE 6
GG 7
IM 327
IM 328
DD 352
DD 353
DD 354
DD 355
DD:CM
OEDGE 10
DD 356-FB
DD 357
ONS:M/U-FB
DD 358
SMU 13
DD:R 1
DD:R 2
DD:R 3-BTS
XM 21
SENSM 10-BTS
SSM 240
DD 359
DD 360
SM 75
SM:REVELATIONS
DD 361
SSM 242
DD 362
DD 363
DD 364
DD 365
DD 366
HFH 1
DD/DP '97
SSM 250
UO 13
DD 368
DD 370
ASM 429
DD 371
IM3 1
SM/K:TD
KZ3 15
KZ3 17
DD 373
DD 374
DD 375
DD 377
DD 378
DD 379-FB
DD 379
ASM 438
DD 380
DD2 1
DD2 2
DD2 3-FB
DD2 3
DD2 8-FB
DD2 8
A3 26
DD2 9
DD2 10
DD2 11
DD2 13 (1 - 5)
DD:N 2-BTS
FF3 35
DD2 13 (6 - 7)
DD2 18
DD2 13 (8 - 22)
DD2 14
DD/SM 2
DD/SM 3
DD/SM 4
DD2 20
DD2 21
DD2 22
DD2 23
DD2 24
DD2 24-FB
DD2 25
DD:YELLOW 1-BTS
DD:YELLOW 6
DD2 26
DD2 27-FB
DD2 33-FB
DD2 32
DD2 33
DD2 65-FB
IM:LEG 1
IM:LEG 4-BTS
DD2 34
DD2 35
DD2 36
DD2 37
DD2 38
DD2 39
DD2 40
DD2 41
DD2 43
DD2 44
DD2 45
DD2 46
DD2 48
DD2 49-BTS
DD:F 1-FB
DD2 74 (1 - 3)-FB
DD:F 1
DD:F 2
DD:F 3-VO
DD:F 5
DD:F 6
DD2 56-FB
DD2 58
DD2 59
DD2 61
DD2 62
DD2 64-BTS
DD2 68-FB
DD2 70
DD:R 6
NA 1
NA 2
NA 3-FB
M/TU3 9
CU/DD
SM/BCAT:EVIL 4
DDV.P 2
DD2 76
DD2 94-FB
DD2 77
DD2 78
DD2 80
WT 1-FB
DD2 81
NA@ 1
DD2 82
DD2 87
DD2 88
DD2 93
DD@2 1
DD2 95
DD2 96
DD2 97
DD2 99
DD2 100
DD2 101-FB
DD2 102-FB
DD2 102
DD2 103
DD2 104
DD2 105
DD2 106
DD:BOT
DD2 107
DD2 109
DD2 110
DD2 111
DD2 114
DD2 115
ASM 568-FB
DR:EL 2
DR:EL 3-BTS
DD2 117
DD2 118
DD2 119
DD 500
DD 501
DD 502
DD 503
DD 504
DD 508
DD 509
DD 510
DD 511 (6 - 17)
SHDWL 5 (1 - 7)
DD 511 (18 - 19)
DD 511 (10 - 22) ~ SHDWL 5 (8 - 9:2)
SHDWL 5 (9:3 - 27)
DD 512 (1 - 12)
BP:MWF 513-FB
DD 512 (13 - 22)
SHDWL:AF
AACAD 8-BTS
DDREBORN 4
BP:MWF 521
BP:MWF 522
DD3 1/2
DD3 1
DD3 2
DD3 3
DD3 4
DD3 5
DD3 6
DD3 7-FB

NELSON, SACHET
MODELS 4 (13:3 - 13:6)-FB
{MODELS 1}
MODELS 4 (14:2 - 14:4)-FB
MODELS 2
MODELS 3
MODELS 4

NELSON, VICE-ADMIRAL HORATIO
MANC 23/2

NELSON, WILLIAM
A:I 35
AACAD 7
AACAD 8
AACAD 27
AACAD 28

NELVANNA
AF 7/2
AF 23
AF 45
W2 170-BTS
W2 172
M/HB /4
CHAOS:AF

NEMEAN LION
HRC:HOC 1-FB
W/HRC:MMM 2-FB
W/HRC:MMM 2

NEMESIS/EDWARD STANFORD
M/SPT2 10

NEMESIS II/ST. IVES
AF 8
AF 31

NEMESIS III/JANE THORNE
AF 76
AF 79
AF 80
AF 84
AF 85
AF 86
AF 87-FB
AF 87
AF 88
AF 89
AF 90
AF 115
AF 116
AF 117
AF 118
AF 119
AF 120
AF 121
AF 125/2
AF 126
AF 130

NEMESIS IV/AMELIA WEATHERLY
AF3 1-FB
AF3 2-FB
AF3 3
AF3 4
AF3 5 (1 - 4)
AF3 1 ~ AF3 2 ~ AF3 5 (5 - 6)
AF3 5 (7 - 21)
AF3 6
AF3 7
AF3 8
AF3 9
AF3 10
AF3 11
AF3 12

NEMESIS V | EARTH-295
See Holocaust

NENORA
SS3 6
SS3 7
SS3 8
SS3 10
SS3 11-FB
SS3 13
SS3 20
SS3 26
SS3 28
SS3 29
SS3 30

NEO/CHASE STEIN
See Talkback

NEODYMNIUM
A3 56-FB

NEON
A:CE-FB
A:CE

NEOPHYTE/SIMON HALL
UX 315-FB
{UX 300}
UX 315
A 380
X:MWAR
UX 366-FB
UX 366
X2 86
UX 367
XFOR 94
UX 379
UX 492
NM3 14

NEOSAURUS
NX 124

NEP-PERR, LT.
SS3 20

NEPHRI
ROA 1
ROA 2
ROA 3
ROA 4

NEPHRUS
SUPTHR 5
SUPTHR 14
M/TIO 95
LOM:SAT /2

NEPTUNE/POSEIDON AEGAEUS
IHRC 123 (4)-FB
SUB 17-FB
IHRC 128-FB
{VENUS 3/3}
VENUS 7-OP
VENUS 12/4
T:BO 3
T:BO 4
TTA 70-FB
TTA 71
TTA 72-VO
TTA 73-VO
TTA 75
SUB 17
SUB 68
M/FAN 16/2
A 282
A 285
NSUB@ 2
NSUB 37
ARES 5
IHRC 123 (2:4 - 3:2)-FB
IHRC 122
IHRC 123
HRC:FA 1
HRC:FA 2
IHS 621

NEPTUNIA/"DIANA SEACREST"
VENUS 18/4-FB

NEPTUNIUM
TB 8

NEPTUNUS
IH2 251
IH2 252
IH2 253

NERA
IGUARD 2-FB
{IGUARD 1-FB}
IGUARD 1-BTS
IGUARD 2
IGUARD 3

NEREEL
CX 21/2 (1 - 8:4)
{X 114}
CX 21/2 (8:7 - 12:5)
X 115
X@ 12-FB
X@ 12
UX 250
UX 274
UX 275
XU 6
UX 457-BTS
UX 459

NERKKOD
MT 7
{FI 2}
HERC 4
AF4 1
FI:UXFOR 1-FB
FI:HF 3
FI:HF 4
FI 4
FI:DEEP 1 (1 - 6)
FI:HF 4/3-BTS
FI:DEEP 1 (7 - 20)
FI:DEEP 3
FI:DEEP 4
FI 6
FI 7 (1 - 4)
AACAD 20
FI 7 (11 - 30)

NERON-ALAK
MOTP 9

NESS, ELIOT
ASM 200-FB

NESSUS
IH:HRCU-FB
IHRC 129
IHRC 130

NESTOR
QS 8
QS 12
QS 13

NETSHAPE/JONATHAN GATESWORTH
GG 9

NETTLES
XU 20

NETWORK
MSMK 50
MSMK 54

NETWORK II/SARAH VALE
NX2 13
NX2 14
NX:ACADXYB /2
NX2 23
NX2 24-FB-BTS

NETWORK III
CW:FL 4/4
CW:FL 4
CW 6
A:I 1

NETWORK NINA
NFAOS3 2
NFAOS3 3
NFAOS3 4
NFAOS3 5
NFAOS3 6
NFAOS3 7
NFAOS3 8
NFAOS3 9
NFAOS3 10
NFAOS3 12
NFAOS3 13
NFAOS3 14
NFAOS3 15
NFAOS3 16
NFAOS3 17
NFAOS3 18
NFAOS3 19
NFAOS3 20
NFAOS3 22
NFAOS3 23
NFAOS3 25
NFAOS3 26
NFAOS3 27
NFAOS3 28
NFAOS3 29
P:POV 2
P:POV 3
P:POV 4
NFAOS3 30
MMOUTH 1
MMOUTH 2
MMOUTH 3
MMOUTH 5
MMOUTH&KP 6
NFAOS3 45
NFAOS3 47
XFOR 20
XFOR 21
XFOR 22

NEUMENON, VICTOR
SM:FEVER 1-FB
SM:FEVER 2
SM:FEVER 3

NEUROTAP/MICHELLE BALTERS
XFOR@ 2-FB
XFOR@ 2
XFOR '99

NEUT
A 391
IM 322
A 393
FW 19
A 394

NEUTRINO ANNIHILATOR/KIRK
CHAMBER 4-FB
{CHAMBER 1}
CHAMBER 2
CHAMBER 3
CHAMBER 4

NEUTRON
UX 479-FB
{X 107}
X 108
X 109-FB-BTS
UX 157
XSOSJAM 2
AWC 81
Q 33
Q 45
Q 46
STARBLAST 2
Q 55
INHS3 3
INHS3 4
UX 387
JLA/A 1
NX 124
NX 125
NX 126
THANOS 10-FB
UX 477-BTS
UX 480
WOK 1
GOTG2 14-FB
ROK:IGUARD 1
ROK:IGUARD 2
ROK:IGUARD 3
ROK:IGUARD 4
ROK:IGUARD 5

NEUTRON II
ROK:IGUARD 5

NEUTRON BUM
SLAP 3
SLAP 4

NEVILLE, KATE
NFV.SHIELD 3
NFV.SHIELD 4
NFV.SHIELD 5
NFV.SHIELD 6
NFAOS3 1
NFAOS3 2
NFAOS3 3
NFAOS3 4
NFAOS3 5
NFAOS3 6
NFAOS3 7
NFAOS3 8
NFAOS3 9
NFAOS3 11-BTS
NFAOS3 12
NFAOS3 13
NFAOS3 14
NFAOS3 15
NFAOS3 16
NFAOS3 17
NFAOS3 18
NFAOS3 19
NFAOS3 20
NFAOS3 22
NFAOS3 25
NFAOS3 26
NFAOS3 27
DD 298
NFAOS3 30
NFAOS3 31
NFAOS3 42
NFAOS3 43
MMOUTH 2
MMOUTH 3
MMOUTH 4
MMOUTH 5
MMOUTH&KP 6
NFAOS3 46
NFAOS3 47

NEVILLE, KATE L.M.D.
NFV.SHIELD 5

NEVINS, TRAVIS
DA:ARES 1-FB
DA:ARES 1
DA:ARES 2
DA:ARES 3

NEVZH, GEN.
SOH 15
SOH 16
SOH 17

NEWELL, DIANE ARLISS
SUB 5-FB
SUB 5
SUB 6
SUB 7
SUB 8-FB
SUB 15 (3:3 - 4:3)-FB
SUB 15 (5:3)-FB-BTS
SUB 15
SUB 19
SUB 21
SUB 25
SUB 26
SUB 27
SUB 28
SUB 29
SUB 31
SUB 36
SUB 39
SUB 41
SUB 42
SUB 43
SUB 44
SUB 45
SUB 46
SUB 47
M/TIO 74
A 262
IM 226-BTS
M/CP 53/3
M/CP 54/3
M/CP 55/3
M/CP 56/3
NSUB 42-FB
NSUB 42
NSUB 43
NSUB 45
NSUB 46
NSUB 47
NSUB 49
NSUB@ 4
NSUB 54
NSUB 55
FFU 11/2

NEWELL, LISA
NSUB 42-FB

NEWELL, TOMMY
NSUB 42-FB

NEWLAND, NORBERT
DHAWK 45
DHAWK 46
DHAWK 47
DHAWK 48
DHAWK 49
DHAWK 50

NEWTON, DEREK
NM2 1
NM2 5
NM2 6
NM2 8

NEWTON, ISAAC
SHIELD 3 (1 - 3)-FB
SHIELD 3 (11 - 15:3)-FB (1625)
SHIELD 3 (18:3 - 18:6)-FB (1642)
SHIELD2 1 (11:1 - 11:3)-FB
SHIELD 3 (19:3)-FB
SHIELD2 1 (11:4)-FB
SHIELD 3 (19:4)-FB
SHIELD2 1 (11:5)-FB
SHIELD 3 (19:5)-FB
SHIELD2 1 (11:6 - 12:5)-FB (1642)
SHIELD 3 (16 - 17)-FB (1652)
SHIELD 4 (1652)
SHIELD ∞ /4-FB-FB
SHIELD ∞ /4-FB (1707)
{SHIELD 1} (1953)
SHIELD 1-FB (1953)
SHIELD 3 (1 - 20) (1956)
SHIELD 2-FB
SHIELD 3 (21 - 22)
SHIELD 4
SHIELD ∞ /4 (1956)
SHIELD 5 (1957-1960)
SHIELD 6 (1960)
SHIELD2 1
SHIELD2 2
SHIELD2 4 (1960)

NEWTON, MAXWELL
SH 3

NEZARR
WI? 23/2
A 339-FB
E4 3-FB
E 7
E 9
E 10
E 11
T 284
T 300
FF@ 23/3
T 423
T 424
FFOR 7
HR:R 4

NGO DINH DIEM
NAM 7-FB-FB

NGUYEN NGOC LOAN, GEN.
NAM 24 (1 - 20)
NAM 80-FB
NAM 24 (21 - 22)

NGUYEN VAN LEM
NAM 24 (1 - 20)
NAM 80-FB
NAM 24 (21 - 22)

NGUYEN VAN THIEU
NAM 80-FB-BTS

NGUYEN, SHA SHAN
ASM 108-FB
ASM 109-FB
ASM 109
PPSSM 13-FB
PPSSM 12-FB
PPSSM 3
PPSSM 4
PPSSM 7
PPSSM 8
PPSSM 12
PPSSM 13
PPSSM 14
PPSSM 15
PPSSM 18
PPSSM 19
PPSSM 21
PPSSM 22
PPSSM 24
ASM 188
PPSSM 26
PPSSM 29
PPSSM 32 (1 - 6)-BTS
ASM 192
PPSSM 32 (7 - 17)
ASM 196
ASM 199
ASM 204
PPSSM 63
PPSSM 78
PPSSM 85
PPSSM 92
PPSSM 93
PPSSM 94
PPSSM 95
PPSSM 99
PPSSM 100
ASM 275
ASM 276
ASM 280-FB
ASM 622/2

NHU'ABDAR
X:HY 3
X:HY 4

NIA
NINV 2
NINV 3
NINV 6
NINV 7
NINV 8
NINV 9

NICHOLS, ASHLEIGH
SENTINEL 7
SENTINEL 10
SENTINEL 12
SENTINEL2 1
SENTINEL2 2
SENTINEL2 3
SENTINEL2 4
SENTINEL2 5
SENTINEL2 5-FB

NICHOLS, LORNA
T 496

NICHOLS, TOM "ROBBINS"
P3 2
P3 3
P3 4
SM/P:FP 2
P3 5
P3 6
OEDGE 5
P3 7
P3 8
P3 9
P3 10

NICIEZA, FABIAN
NW@ 3/3
CM3 23-BTS

NICKEL
TB 7
A3 56-FB

NICKEL II
GK 1
GK 2
GK 3
GK 4
GK 5
GK 6

NICODEMUS
DEF 53/2
M/FAN 5

NICODEMUS II
GAM3 14
{XFOR 10}
XFOR 20

NICOLLE, DANIELLE
M-T 22-FB
{M-T 20-FB}
M-T 21

NIDHOGG
M/GN 15
T 339-FB
T 340-FB
T 486
T 487
A3 1
T2 85

NIELS
SB 1/2
SB 2
SB 3
SB 4
SB 5/2
SB 6/2
SB 7
SB 10
M/S-H3 5/3
M/S-H3 6/4
NW 3
NW@ 1/4
NW 66
NW 67
NW 68
NW 71
NW 73
A:I 29
A:I 31
AACAD 19
AACAD 20

NIGHT
ST2 9
ST2 10
ST2 11
ST2 12
ST2 17
ST2 18
MMACAD 1
MMACAD 2
MMACAD 12
MMACAD 13

NIGHT COUNT
FF 541

NIGHT CRAWLER
See Dark Crawler

NIGHT FLYER
CA 213
CA 214
IH2 263
IH2 264

NIGHT MACHINE/DR. NIKOLA TESLA
From Dr. Nikola Tesla
SHIELD 2-FB-FB
SHIELD 6-FB
SHIELD ∞ /3 (1 - 2)
SHIELD ∞ /3-FB
SHIELD ∞ /3 (3 - 8)
SHIELD 1 (25 - 34)-FB
SHIELD 5
SHIELD 6
SHIELD2 1
SHIELD2 2
SHIELD2 3
SHIELD2 4

NIGHT NURSE/LINDA CARTER
NN 1-FB
NN 1
NN 2-FB
NN 2
NN 3
DD2 58
PULSE 9
FOUR 28
DD2 80
DS:OATH 1
DS:OATH 2
DS:OATH 3
DS:OATH 4
DS:OATH 5
CW 5
IIF 2
CA5 26
NA 34
NA@ 2
FNSM 24
ASME 3
DR:EL 4
DR:EL 5
ASM 604-BTS
M/DIVAS 2
M/DIVAS 3
M/DIVAS 4
NA 57
NA 58
CA 605/2
DD 512
ASM 656
BP:MDMA 527

NIGHT PHANTOM/TRAVIS HOYT
IM 14 (15:3 - 15:5)-FB
IM 14 (1 - 3)-FB
IM 14

NIGHT PHANTOM ROBOT
IM 44
IM 45

NIGHT RAVEN
NRAVEN:HOC
TWELVE 1
F/BW:DD (38 - 39)-FB
F/BW:DD (6 - 7)-FB
F/BW:DD (27:3 - 28:1)-FB
F/BW:DD (3)-FB
F/BW:DD

NIGHT RIDER/CARTER SLADE
GR2 50 (8:4)-FB
{GR 1 (1 - 3:1)}
OGR 11/2 (2:1)-FB
GR 1 (3:2)-OP
OGR 11/2 (2:3)-FB
GR 1 (3:3 - 3:6)
OGR 11/2 (2:4 - 2:5)-FB
GR 1 (4:2 - 4:6)
OGR 11/2 (3:2)-FB
GR 1 (4:7)
OGR 11/2 (3:3)-FB
GR 1 (5:1 - 5:2)
OGR 11/2 (3:4 - 3:5)-FB
GR 1 (5:3)
OGR 11/2 (3:6)-FB-OP
GR 1 (5:4)
GR 6 (2:6)-FB
GR 1 (5:5 - 6:6)
OGR 11/2 (4:3 - 4:4)-FB
GR 1 (7:1 - 7:6)
OGR 11/2 (4:5)-FB
GR 1 (7:7)
OGR 11/2 (4:6)-FB
GR 6 (2:7)-FB
GR 1 (8:1 - 8:2)
OGR 11/2 (5:2 - 5:3)-FB
GR 1 (8:3 - 8:6)
OGR 11/2 (5:5)-FB
GR 1 (9 - 11)
OGR 12/2 (2:1 - 2:3)-FB
GR 1 (12 - 13:2)
OGR 12/2 (2:4 - 2:6)-FB
GR 1 (13:3 - 14:3)
OGR 12/2 (3)-FB
GR 1 (15)
OGR 12/2 (4:1 - 4:2)-FB
GR 1 (16 - 17:1)
OGR 12/2 (4:3)-FB
GR 1 (17:2 - 17:7)
OGR 3/2
OGR 4/2
OGR 5/2
OGR 7/2
OGR 8/2
OGR 9/2
OGR 10/2
OGR 11/2
OGR 12/2
OGR 13/2-BTS
OGR 15/2
OGR 16/2
OGR 17/2
OGR 18/2
OGR 19/2
OGR 20/2
GR 2
GR 3
GR2 50
GR2 51/2-FB
GR 4
GR 5
GR 6
GR 7
WESTERN GUNFIGHTERS 3
WESTERN GUNFIGHTERS 1/6
WESTERN GUNFIGHTERS 2
WESTERN GUNFIGHTERS 4
WESTERN GUNFIGHTERS 5
WESTERN GUNFIGHTERS 6 (1 - 2:2)
GSKC 3
AFVR 6
A 141-VO
A 142
A 143
WESTERN GUNFIGHTERS 6 (2:3 - 10)
WESTERN GUNFIGHTERS 7-FB
WCA2 19-FB
WCA2 18-BTS | cf WCA2 41
WCA2 19-BTS
WCA2 20-BTS
WCA2 21-BTS
WCA2 22-BTS
WCA2 23-BTS
GR2 56-BTS | cf WCA2 41
IH2 265-BTS
WCA2 8-BTS
WCA2 9-FB-BTS
WCA2 29-BTS
WCA2 31-BTS
WCA2 32-BTS
WCA2 34-BTS
WCA2 39-BTS
WCA2 41
M/CP 102/4
XSTATIXP:DGIRL 2
XSTATIXP:DGIRL 3
XSTATIXP:DGIRL 4
XSTATIXP:DGIRL 5
CW 7-FB-BTS
A:I 2-BTS

NIGHT RIDER II/JAMIE JACOBS
GR 1 (1 - 3)
OGR 11/2 (2:4)-FB
GR 1 (4:1)
OGR 11/2 (2:5)-FB
GR 1 (4:2 - 4:6)
OGR 11/2 (3:2)-FB
GR 1 (4:7)
OGR 11/2 (3:3)-FB
GR 1 (5:1 - 5:2)
OGR 11/2 (3:4 - 3:6)-FB
GR 1 (5:4 - 7:7)
OGR 11/2 (4:6)-FB
GR 1 (8:1 - 8:2)
OGR 11/2 (5:2 - 5:3)-FB
GR 1 (8:3 - 8:6)
OGR 11/2 (5:5)-FB
GR 1 (9 - 11)
OGR 12/2-FB
GR 1 (12 - 17)
OGR 6/2
OGR 7/2
OGR 8/2
OGR 9/2
OGR 10/2
OGR 13/2
GR 2
GR 3
GR 4
GR 6
GSKC 3
WESTERN GUNFIGHTERS 7

NIGHT RIDER III/LINCOLN SLADE
WESTERN GUNFIGHTERS 6
WESTERN GUNFIGHTERS 7-FB
WESTERN GUNFIGHTERS 7
WCA2 19-FB
WCA2 18
WCA2 19
WCA2 20
WCA2 21
WCA2 22
WCA2 23
WCA2 29
WCA2 31
WCA2 32
WCA2 34
WCA2 35
WCA2 39
WCA2 41
HAWK&MOCK 1-BTS
HAWK&MOCK 2-BTS
HAWK&MOCK 3-BTS
HAWK&MOCK 4-BTS
HAWK&MOCK 5

NIGHT RIDER IV/RENO JONES
See Jones, Reno

NIGHT RIDER V/HAMILTON SLADE II
GR2 56
IH2 265
WCA2 8
WCA2 9-FB
WCA2 29
WCA2 31
WCA2 32
WCA2 34
WCA2 39
WCA2 41
M/CP 102/4
ASM:CALGARY 4
A:I 2
A:I 19
HAWK&MOCK 4
HAWK&MOCK 5

NIGHT TERROR/CARL BLAKE
GR@ 1
GR@ 1/2
BLDVH 3
BLDVH 4
BLDVH 5

NIGHT THRASHER/DWAYNE TAYLOR
A:I 35-FB-FB
NW 25-FB
NT 1/2-FB
NW@ 1/2-FB
NW 2 (6 - 8:5)-FB
NT 13-FB
NT 14-FB
NW 2 (8:6 - 10:5)-FB
NO2 1 (11:3)-FB
NW 1 (1 - 2:2)
NO2 1 (11:4)-FB
NW@ 1/7-FB
NW 1 (2:3 - 2:4)
NO2 18-FB
NW 1 (2:5 - 23)
{T 411}
T 412
NW 2
NW 3
NSUB 5
NW 4
NW 5 (1 - 12)
NO4 20
NW 5 (13 - 22)
NW 6
NW 7
NW 8
NW 9
NW 10
NM@ 7
NW@ 1
X@ 15
XF@ 6
NW@ 1/2
NW 13
NW@ 1/8
DAMCON3 1
DAMCON3 2
DAMCON3 4
WOSM 75
NW 14
IG 2-BTS
IG 6-BTS
FF 356
NW 15
NW 16
NW 17
A 341
A 342
ASM 354
ASM 355
ASM 356
ASM 357
ASM 358
SLAP 4
NW 18
NW 19-FB
NW 19
NW 20
NW 21
NW 22
NW 23
NW 24
NW 25
NW 26
ASM@ 26
SSM@ 12
WOSM@ 8
NW@ 2
NW 27
M/HOL 1992/2
NT:4C 1
NT:4C 2
NT:4C 3
NT:4C 4
NW 35
DHAWK 26
DHAWK 27
DHAWK 28
IC 1
IC 2 (1 - 5:1)
WLOCK&TIW 18
IC 2 (5:2 - 9:1)
IC 2 (9:2 - 9:3) ~ WOSM 104
IC 2 (9:4 - 40)
WLOCK&TIW 19-OP
IC 3 (9 - 29)
WOSM 105
IC 3 (30)-OP
DHAWK 31
IC 3 (37:2 - 40)
IC 4-BTS
IC 5
IC 6-OP
NT 1/2
NW 37
NT 1
NW 38
NT 2
NT 3
NT 4
NT 5
NW 39
NW 40
NW 41
NW 42
NO2 1
NW 43
NW 44
X2 29
XFOR 32
NW 45
XFOR 33
NW 46
NT 6
WOSM 109
CA:DW-FB
CA:DW
NT 7
NT 8
NT 9
IM 302
IM 303-FB-FB
IM 303-FB
IM 304
NT 10
WOSM 109
NW 47
NT 11 (1 - 7)
NO2 6
NT 11 (8 - 22)
NW 48-BTS
NT 12
NO2 7-BTS
NW 49-BTS
NW 50
NW 51
NW@ 4
JUST:4B 1
NT 13
NT 14
NT 15
NO2 10
NO2 11
NW 52
NT 16
NO2 11
NO2 12
NW 53
NT 17
NT 18-FB
NT 18
NT 19
NO2 13
NW 57
NT 20
NT 21
NW 60
NW 63
NW 64
NW 72
NW 73
NW 74
NW 75
UG 2
UG 3
A:I 10-FB
TB 1
TB 8
HAWK:EMM
A3 13
ANTBC
TB 25
NO3 1
NW2 8-FB
NW2 1
NW2 6
NW2 7
A3 25-BTS
NW2 8
NW2 9-FB
NW2 10
SH 5
NW3 3 (19 - 20:2)-FB
NW3 3 (7:3 - 8:5)-FB
NW3 3 (10:2 - 11:5)-FB
NW3 3 (13:4 - 15:5)-FB
NW3 1-FB
NW3 2
NW3 3
NW3 4
NW3 5
NW3 6
CW 1
NW4 15

NIGHT THRASHER CLONE
A:I 28
A:I 29
A:I 30

NIGHT THRASHER II/DONYELL TAYLOR
From Bandit
NW4 9-FB
NW4 1
NW4 2
NW4 3
NW4 4
NW4 5
NW4 6
NW4 7
NW4 8
NW4 9
NW4 10
NW4 11
NW4 12
NW4 13
NW4 14
NW4 15
NW4 16
NW4 17
NW4 18
NW4 19
NW4 20
A:I 21
A:I 22
A:I 23
A:I 25
A:I 26
A:I 28
A:I 29
A:I 30
A:I 31 (1 - 16)
A:I 35-FB
A:I 31 (19 - 22)
A:I 32-FB
A:I 33
A:I 34
A:I 35

NIGHT WITCH
CA:P 2

NIGHTCAT/JACQUELINE "JACKIE" TAVAREZ
NCAT 1-FB
NCAT 1
DAMCON3 3-BTS

NIGHTCRAWLER/KURT WAGNER
UX 428 (1 - 23)
XU 4 (35:2 - 35:8)-FB
XU 4 (44:1 - 44:2)-FB
UX 428 (24:1 - 24:3)
UO 8 (1 - 2)
XU 4 (36)-FB
UX 428 (24:4 - 24:7)
UO 8 (3)
NC3 8 (4:5 - 5:4)-FB
XCAL 77-FB
X@ 4 (32:4)-FB
UO 8 (4:1)
NC3 8 (7:4 - 12:5)-FB
X@ 4 (32:5)-FB
UO 8 (4:3 - 4:5)
NC3 8 (12:6)-FB
UO 8 (5 - 8)
NC3 8 (13:4 - 17:4)-FB
UO 8 (9 - 12)
XU 4 (31 - 32)-FB
UO 8 (13)-BTS
NC3 9-FB
UO 8 (14)
XCAL -1
NC3 11 (5:2 - 6:3)-FB
UO 8 (15:1 - 15:3)
NC3 11 (6:4 - 9:4)-FB
UO 8 (15:4)
M/CP 103 (1 - 2:2)-FB
UO 8 (15:5)
X@ 4 (32:6 - 33:1)-FB
UO 8 (16:1 - 16:4)
M/CP 103 (2:3 - 3:2)-FB
NC3 11 (9:5)-FB
UO 8 (16:5)
NC3 11 (10:1 - 10:4)-FB
X@ 4 (33:2)-FB
UO 8 (17)
X:DG 1 (7:2)-FB
M/CP 101-FB
{GSX 1 (1 - 3:3)}
XCAL 107 (11:2)-FB
GSX 1 (3:4 - 4:1)
XCAL 107 (11:4)-FB
GSX 1 (4:2 - 4:7)
X:DG 1 (7:3)-FB
UO 8 (22 - 23)
XO:W
GSX 3
XO:COL
X:LIB 2-FB
X:OS-FB
GSX 1 (14 - 15:2)
CX 1 (17:1)
GSX 1 (15:3 - 15:4)-OP
CX 1 (17:2)-OP
XG /4
GSX 1 (15:5 - 30)
CX 1 (18:1)
GSX 1 (31 - 34:2)
CX 1 (18:2)-OP
GSX 1 (34:3 - 35:7)
CX 1 (19 - 32)
X:PSCHISM 1-FB
X 94 (1 - 7)
CX 2 (7 - 8)
W:WX 16 (5 - 7)-FB
GSX 4
CX 3/2-FB
X 94 (8 - 18)
X 95 (1 - 5:3)
CX 3 (6:4 - 7:3)
X 95 (5:4 - 9:6)
CX 3 (12)
X 95 (10 - 18)
CX 3/2
X 96 (1 - 8)
CX 4 (9 - 10)
X 96 (9 - 18)
UO 9
X 106-FB
CX 4/2
X 97
ASM 161
ASM 162
XU 25-FB
M/HOL 1991
X 98 (1 - 11)
CX 6 (13 - 14)
X 98 (12 - 17)
X 99 (1 - 2)
CX 7 (3)
X 99 (3 - 15:1)
CX 7 (17:2 - 18:1)
X 99 (15:2 - 17)
X 100
CX 8/2
X 101 (1 - 6)
CX 9 (7 - 9)
M/TU@ 1
M/TU 53
M/TALES2 262/2
CX 9/2
X 101 (7 - 17)
X 102
X 103
X 104 (1 - 3)
CX 12 (4 - 6)
X 104 (4 - 17)
CX 13 (1 - 3:1)
X 105
X 108-FB
CX 14 (2 - 3)-FB
X 107
X 108 (1 - 16:1)
CX 15 (17 - 19:3)
X 109-FB
X 108 (16:2 - 17:5)
IF 15
X 109
W2 176 (9 - 10:2)-FB
CX 28/2
X 110
CX 18/2
CX 17/2 (1 - 13:4)
XU2 13-FB
CX 17/2 (13:5 - 13:6)
X 111
X 112 (1)
CX 18 (2 - 3)
X 112 (2 - 17)
X 113 (1 - 4)
CX 19 (5)
X 113 (5 - 17)
X 125-FB-OP
CX 20 (6:2 - 7:7)-FB
X 114 (1 - 9)
CX 21/2
X 114 (10 - 17)
X 115
X 116 (1 - 7:3)
CX 22 (7:4 - 8:3)
X 116 (7:4 - 16)
CX 22/2
X 116 (17)
X 117
CX 23 (18)
CX 23/2-FB
CX 23/2
X 118
X 119-FB
X 119 (1 - 13)
CX 25 (16)
X 119 (14 - 17)
X 120 (1 - 4:3)
W:O 46 (7:1 - 7:2)-FB
X 120 (4:4 - 17)
X 121
PM&IF 57
CX 26/2
X 122
X 123
X 124
M/TU 89
X@ 3
BIZADV 27/3
X 125
X 126 (1 - 14)
CX 32/2
X 126 (15 - 17)
X 127 (1 - 4:1)
CX 33/2
X 127 (4:2 - 17)
X 128
X 129 (1 - 6)
X:L 213-FB
X 129 (7 - 17)
X 130
X 131
CX 40/2
X 132
X 133
X 134 (1 - 14)
[IAGE 3/2]
X 134 (15 - 17)
COH 2-BTS
X 135
X 136
X 137
UX 199-FB
BICM/W 1/2
X 138
W:WX 16 (9 - 10)-FB
X@ 4
X 139
X 140
X:LIB 1-FB
X 141
UX 142
DAZZ 1
DAZZ 2
UX 143
W '95-FB
UX 144
ROM 17
ROM 18
SW 37
SW 38
UX 145
UX 146
UX 147
UX 148
W:WX 16 (12 - 13)-FB
UX 149
A@ 10
UX 150
X@ 5
M/FAN 3
M/FAN 4 (1 - 19)
UX 151
UX 152
MICRO 37
UX 153
SS3 14-FB
M/GN 1
SS@ 6-FB
M/FAN 4 (20)
UX 154
UX 155
UX 156
UX 157
UX 158-FB
UX 158
UX 159
UX 160
UX 161 (1 - 20)
M/S-HCOC 1
M/S-HCOC 2-BTS
M/S-HCOC 3-BTS
IH2 277-BTS
IH2 278
UX 161 (21 - 22:1)
UX 162 (8:6 - 9:4)-FB
UX 161 (22:2 - 22:4)
UX 162 (9:5)-FB
UX 161 (22:5)
UX 162 (10 - 13)-FB
UX 163
UX 164
UX 165
UX 166
XCAL 116-FB
NM 3-BTS
UX 167
X@ 6
M/TIO@ 7
M/TIO 96
SEX /2
FSTAR 1
UX 168
M/GN 5
X&AF2 1
X&AF2 2
XV.H
UX 169
UX 170
UX 171
M/TU 135
NM 7
W 4
UX 172
UX 173
XG
UX 174
UX 175 (1 - 34)
X@ 7
CA 289-BTS
UX 175 (35 - 38)
UX 223-FB
MK 35
UX 177
UX 178
UX 179
CRYS 6
X:LIB 3-FB
X&MICRO 1
X&MICRO 2
X&MICRO 3
X&MICRO 4
NM 14
UX 180
M/S-HSECWARS 1
M/S-HSECWARS 2
M/S-HSECWARS 3
M/S-HSECWARS 4
M/S-HSECWARS 5
M/S-HSECWARS 7
M/S-HSECWARS 8
M/S-HSECWARS 9
M/S-HSECWARS 10
M/S-HSECWARS 11
M/S-HSECWARS 12
UX 181
1985 6
UX 183
M/GN 12
FSTAR 2
UX 184
DAMCON 4-FB
UX 186
UX 188
M/TU 150
NM 22
UX 189
UX 192
X@ 8
ROM 65
ROM 66
DAZZ 38
X&AF 1
X&AF 2
UX 193
UX 194
NC 1
NC 2
NC 3
NC 4
PP 12
UX 195-BTS
SECWARSII 1
NM 31-BTS
UX 196
SECWARSII 5
UX 199
X@ 9
UX 200
UX 201
HFHOPE
W:WX 16 (15 - 16)-FB
SECWARSII 7
UX 202
UX 204
AF 33
UX 206
UX 207
UX 208
UX 209
UX 210
X@ 10
UX 211
NM 46
UX 212
UX 213
UX 215
UX 216-FB-BTS
UX 217-BTS
FFV.X 1
UX 227
XCALSE
M/AGE@ 4
XCAL 1
XCAL 2
XCAL 3
XCAL 4
XCAL 5
XCAL 6
XCAL 7
XCAL 8
XCAL 9
XCAL 10
XCAL 11 (1 - 17)
XCAL:MM-FB
XCAL:MM
XCAL 11 (18)-BTS
XCAL 20
XCAL 11 (19 - 22)
XCAL 12
XCAL 13
XCAL 14
XCAL 15 (1 - 9)
CLAN2 2
CLAN2 3
CLAN2 4
CLAN2 5
XCAL 15 (10 - 22)
XCAL 16
XCAL 17
XCAL 18
XCAL 19
XCAL 21
XCAL 22
XCAL 23
XCAL 24
XCAL 25
Q 11
XCAL 27
XCAL 29
XCAL 30
XCAL 31
XCAL 32
XCAL 33
XCAL 34
XSOSJAM 2
M/CP 31/4
M/CP 32
M/CP 35
M/CP 36
M/CP 37
M/CP 38
XCAL 26
T 427
T 428
T 429
XCAL:WWIII
M/CP 75/3
SENSH 26-FB
SENSH 26
XCAL 35
XCAL 36
XCAL 37
XCAL 38
XCAL 39
XCAL 40
XCAL 41
XCAL:P
XCAL:AA
XCAL 42
XCAL 43
XCAL 44
XCAL 45
XCAL 46
XCAL 47
XCAL 48
XCAL 49
XCAL 50
M/CP 101
M/CP 102
M/CP 103
M/CP 104
M/CP 105
M/CP 106
M/CP 107
M/CP 108
XCAL 51
XCAL 52
XCAL 54
XCAL:XXC
M/CP 110/2
DANGEL 6
XCAL 55
XCAL 56
XCAL 57
XCAL 58
MTW 2
XCAL 59
XCAL 60
UX 300
XCAL 61
XCAL 62
XCAL 63
XCAL 64
XCAL 65
XCAL 66 (1 - 11)
XCAL@ 1
XCAL 66 (12 - 22)
XCAL 67
XCAL 68
XCAL 69
XCAL 70
UX 304
X2 25
XCAL 71
XCAL 72
XCAL 73
XCAL 74
Q 54
UX 310
X2 30 (1 - 11)
WI?2 60
X2 30 (12 - 18)-BTS
X:WA /2
XCAL 75
XCAL 75/2
XCAL 75/3
W2 81
W2 82
XU 4
XCAL 76
XCAL 77
XCAL 80
XF 106-FB
XF 106
XFOR 38
XCAL 82
XCAL@ 2
XCAL@ 2/2
XCAL@ 2/3
XF 108
XCAL 83
XCAL 84
XCAL 85
XCAL 86
X:PRIME-BTS
XCAL 87
W '95
DCV.M/ 1-BTS
DCV.M/ 2-BTS
DCV.M/ 3-BTS
DCV.M/ 4
UX 326
XCAL 88
XCAL 89
XCAL 91
XCAL 92
XCAL 93
XM 12
XCAL 95
XCAL 96
XCAL 97
XCAL 98
XCAL 99
UX 335
XCAL 100
XCAL 101
XCAL 102
XCAL 103
XCAL 104
XCAL 105
XCAL 106
XCAL 107
XM 26
TREK/X:SC
XCAL 108
XCAL 109
XCAL 110
XCAL 111
XCAL 112
XCAL 113-BTS
XCAL 114-BTS
XCAL 116
XCAL 117
XCAL 118
XCAL 119
XU 19
UX 355-VO
XCAL 120
XCAL 121-FB
XCAL 121
XCAL 122
XCAL 123
XCAL 124
XCAL 125
UX 360
X2 80
X2 0.5
UX 361
X2 81
X:LIB 1
X:LIB 2
X:LIB 3
X:LIB 4
XU 22
A3 10
UX 362
UX 363
X2 83-FB
UX 364
X2 84
W2 139-BTS
UX 365
GAM3 1
X:MWAR
UX 366
X2 86
UX 367
X2 87
XU 23
PPSM 4
GAM3 5
UX 368
X2 88
UX 369
X2 89
UX 370
X2 90
W2 145-FB
UX 371
X2 91
X '99
CM3 6-FB
W2 140
UX 372
X2 92 (1 - 12)
X:L 212-FB
X2 92 (13 - 22)
X2 93
X2 94
UX 375
X2 95 (1 - 7)
UX 376 (2&3:7)-FB
X2 95-FB
X2 95 (8 - 22)
UX 376 (2&3:9)-FB
XU 25
W2 145
UX 376
X2 96
W2 146
W2 147
UX 377
X51 7
X51 8-FB
UX '99
X2 98
UX 379
X2 99
UX 380
BSUN:X 1
BSUN:X 2
BSUN:X 4
BSUN:X 5
MGK2 1
MGK2 2
MGK2 3
MGK2 4
GAM '00
X2 100
X2 101
X2 102
X2 103
UX 384
X2 104
UX 385
XFVR 1
X '00
X2 105
X2 106
X2 107
XU 29
MAXSEC 3
SENTRY 4
UX 388
X2 108
UX 389-FB
UX 389
C 88
W2 159
W2 161
X2 109
XU 37
W2 176 (11:1 - 11:3)-FB
XU 30/2
XU 32/2
GAM&BSHP:A
GAM&BSHP:SOA 1
CA3 50/6
W2 173 (1 - 10)
W2 174-FB
W2 173 (11 - 17)-BTS
UX 395
UX 396
UX 397
UX 398
ORDER 5
ORDER 6
UX 399
UX 400
UX '01
NC2 1
NC2 2-FB
NC2 2
NC2 3
NC2 4
UX 401
UX 402
UX 403
UX 404
UX 405
UX 407-FB
UX 407
BHOOD 8
XX 18
UX 408
UX 409
XF2 2
XX 19
UX 410
UX 411
UX 412
UX 413
UX 414
XU 38
UX 415
UX 416
XU 44
UX 417
UX 418
UX 419
UX 420
UX 421
UX 422
W3 6
UX 423
UX 424
UX 425
UX 426
EX2 29
EX2 30
UX 429
UX 430
UX 431
UX 432
UX 433
UX 434
UX 435
XU 49 (1 - 25)
XU 49-FB
XU 49 (26 - 28)
NX 140
NM2 9
UX 438
UX 439
UX 440
UX 441
UX 442-BTS
EX2 46
EX2 48
NX 156
W3 19-FB
W3 19
XU2 7
RAMW /4
UX 444 (1 - 7)
NC3 1
NC3 2
X2 157
NX2 3
NC3 3
NC3 4-FB
NC3 4
UX 444 (8 - 23)
UX 445
UX 446
UX 447
UX 448
UX 449
XSTATIX 26-FB
UX 450
UX 451
UX 452
UX 453
UX 454
NC3 5
NC3 6 (2:4 - 9:3)-FB
NC3 6 (9:4 - 14)
NC3 6 (21:3)-FB
NC3 6 (15 - 22)
SSM2 19-BTS
SSM2 20
X2 165
NX2 7
XU2 10-BTS
C&DP 9
C&DP 10
X/FF 1
X/FF 2
X/FF 3
X/FF 4
X/FF 5
UX 455
UX 456
UX 457
UX 458 (1 - 7)
BICM/W 2/4 (2&3:2)-FB-FB-OP
UX 458 (8:1 - 8:4)
BICM/W 2/4 (2&3:3 - 2&3:5)-FB-FB-OP
BICM/W 2/4 (4:5 - 4:8)-FB-FB
BICM/W 2/4 (5:2 - 5:3)-FB-FB
UX 458 (8:5)
BICM/W 2/4 (5:5)-FB-FB
UX 458 (8:6 - 8:7)-OP
BICM/W 2/4 (6)-FB-FB
UX 458 (9 - 11)
BICM/W 2/4-FB
UX 458 (12 - 22)
UX 459
UX 460 (1 - 14)
GLA 2-FB
X:PHXE 2
X:PHXE 3
X:PHXE 4
X:PHXE 5
UX 460 (15 - 22)
UX 461
GAM4 10
X2 172
X2 174
NX2 14
NC3 7
NC3 8
NC3 9
NC3 10
NC3 11
NC3 12
UX 462
FF:HOM 3
NA 45 (1 - 6)
BP4 7
HOM 3
PULSE 10
HOM 5
HOM 6
HOM 7 (1 - 2) ~ NA 45 (13 - 14)
NA 45 (15 - 19)
HOM 7 (3 - 25)
HOM 8
HOM:DA
NXCAL 1
NXCAL 2
NXCAL 3
UX 466
UX 467
UX 468
NXCAL 4
X:198 3
X:198 4
X:198 5
NX2 24
SM/BCAT:EVIL 5
UX 469
UX 470
UX 471
UX 472
UX 473
UX 474
UX@2 1-FB
UX@2 1
BP4 16
X:DG 1
X:DG 2
X:DG 3
X:DG 4
X:DG 5
X:DG 6 (1 - 24)
NX2 26-BTS
NX2 29
BP4 18
NX2 31-BTS
UX 475-FB
UX 475
X:DG 6 (25 - 28)
NX2 32
UX 476-FB-BTS
UX 476
UX 478
UX 479
UX 481
UX 482
UX 484
UX 485
UX 486
X:ES
X2 204/2
UX 487
UX 488
UX 489
UX 490
UX 491
WWH:X 2
WWH:X 3
X&SM 4
GSASTONX 1
X:MC-FB
X:MC
UX 492
XF3 25
NX2 44
X2 205
UX 493
NX2 45
NX2 46
X2 207 (1 - 24:2)
X:L 208-FB
X2 207 (24:3 - 26)
UX 495
UX 496
UX 497
UX 498
UX 499
X:DWS 1/5
X:PIXIES&D
W:MD 1
W:MD 3
YX 6-FB
X:MD 2/3
X:MD 5/2
UX 500
XNEC:G /4
HTU 1
UX 501
UX 502
UX 503
C2 9
C2 10
SECINV:X 1
SECINV:X 2 (1 - 4:4)
SECINV 6
SECINV:X 2 (4:5 - 23)
SECINV:X 3
SECINV:X 4
X:WORLDS 4
X:MD 3/3
UX 504
UX 505-BTS
UX 506
UX 507
ASME 1/3-FB
ASME 1/3
W:O 33
W:O 34
W:O 35
X:MD 4/3
X:MDNC
XINF 1
XINF 2
XINF 3
XINF 4
UX 508
M/HOL 2009/2
M/HOL 2010/12
UX 509
UX 510
DA/UX:UTOPIA
X:L 226
X:L 227-FB
UX 513
DA 8
DA/UX:EXODUS
UX 515
UX 516 (1 - 18:4)
X:L@ 1
X:L 228
X:L 229
NATX 1/4
NATX:XF
X:L 231
X:L 232-FB
X:L 232
X:L 233
DRL:X
W:O 42
XV.AOATLAS 1
XV.AOATLAS 2
NATX 1/3
UX 516 (18:5 - 22)
UX 517
UX 519
UX 522
NATX 1/4
NATX 4/4
X:PIXIESB 1
X:PIXIESB 2
X:PIXIESB 3
X:PIXIESB 4
W:WX 9-FB
X:L 234
DOOMWAR 1 (1 - 33)
DOOMWAR 3 (3:4 - 4:2)-FB
DOOMWAR 1 (34)
DOOMWAR 2
DOOMWAR 3 (4:3 - 4:4)-FB
GIRLC2 1
W:O 46
W:WX 11
W2 900/2
X:SECCOM 1
UX 523
NM3 12
X:L 235
XFOR3 26
UX 524-FB
SECCOM:P-BTS
UX 524-BTS

NIGHTCREEPER/ERIC CROSS
PROWL 2-FB
{PROWL 1}
PROWL 2
PROWL 3
PROWL 4

NIGHTEATER/DR. KEVIN TRENCH
See Nightwatch

NIGHTEYES/ERIC
SW3 14

NIGHTEYES II
FI:HV.D 1
FI:HV.D 2
FI:HV.D 3
FI:FLSS 2
X3 23
X3 24
X3 25
X3 26
X3 27

NIGHTGAUNT
EPICI 12-FB
{EPICI 9/5}
EPICI 12
EPICI 13

NIGHTHAWK/KYLE RICHMOND
DEF 32-FB
LASTDEF 5-FB
DD 62 (11)-FB
A 70-FB
DD 62 (12)-FB
{A 69}
A 70
DD 62
DEF 13-FB
DEF 12
DEF 13
DEF 14
DEF 15
DEF 16
GSDEF 2
DEF 17
DEF 18
DEF 19
DEF 20
DEF 21
GSDEF 3
GSDEF 4
M/TU 33
GSDEF 4
M/TU 34
DEF 22
DEF 23
DEF 24
DEF 25
GSDEF 5
DEF 26
DEF 27
DEF 28
DEF 29
DEF 30
DEF 31 (1 - 10)
DEF 33 (3:1)-FB
DEF 31 (11 - 18)
DEF 32 (1 - 4)
DEF 33 (4:3 - 5:2)-FB
DEF 32 (5 - 18)
DEF 33
DEF 34
DEF 35
DEF 36
DEF 37
DEF 38
DEF 39
DEF 40
DEF@ 1
DEF 41
M/TE 12
IH2 206
IH2 207
DEF 42
DEF 43
DEF 44
DEF 45
DEF 46
DEF 47
DEF 48
DEF 50
DEF 51 (1 - 5)
M/SSPEC 1
M/TE 13
M/TIO 34
A 167
DEF 51 (6 - 17)
DEF 52
DEF 53
DEF 54
DEF 55
DEF 56
DEF 57
DEF 59
DEF 60
DS2 29
DEF 61
DEF 62
DEF 63
DEF 64
DEF 65
DEF 67
DEF 68
DEF 119-FB
FF@ 14
DEF 69
DEF 70
DEF 71
DEF 72
DEF 73
DEF 74
DEF 75
DEF 76
DEF 78
DEF 79
DEF 80
DEF 81
DEF 83
DEF 84
DEF 85
DEF 86
DEF 87-FB
DEF 88
DEF 89
DEF 90
DEF 91
M/TU 101
M/TU 101/2
DEF 92
DEF 93
DEF 95
DEF 96
DEF 97
DEF 98
DEF 99
DEF 100
DEF 101
DEF 102
M/GN 1
SS@ 6-FB
TTA2 13/2
DEF 103
DEF 104
CA 268 (1 - 3)
CA 268-FB
CA 268 (4 - 22)
DEF 106
DEF 107-BTS
DEF 109-BTS
SENSH 53
DEF 110
DEF 111
DEF 112
DEF 113
DEF 114
DEF 119
NHAWK 1
NHAWK 2
NHAWK 3
DEF2 2-FB
DEF2 1
DEF2 2
DEF2 3
DEF2 4
BP3 35
BP3 38-FB
DEF2 5
DEF2 6
DEF2 7
TB 57
TB 58
DEF2 9
DEF2 10
DEF2 11
CA3 50/6
DEF2 12/2
ORDER 1
ORDER 2
ORDER 3
ORDER 4
ORDER 5
ORDER 6
NTB 15
NTB 16
NTB 17
NTB 18
TB 100-FB
TB 101
TG2 1
TG2 2
TG2 3
TG2 8
CW 1 (18 - 19:4)
W3 42
CW 1 (20)
TB 102-FB
TB 102
TB 105
CW 3 (7 - 16:2)-OP
CW:FL 6/4 (1 - 3:4)
CW 3 (16:3 - 20)-OP
CW:FL 6 (6 - 7:3)
CW:FL 6 (7:4) ~ CW:FL 6/4 (3:6)
CW:FL 6 (7:5)
CW 4
CW 5
TB 106
CW 6
CW 7 (1 - 3)
MSM2 14-FB-FB
CW 7 (6:2 - 7)
ASM 538
BP4 25
CW 7 (17 - 22:3)
A:I 8 (4 - 5)-FB
A:I 1
A:I 2
A:I 5-FB
A:I 8 (6 - 21)-FB
A:I 10
A:I 11-FB
A:I 12
LASTDEF 1
LASTDEF 2-FB
LASTDEF 2
LASTDEF 3
LASTDEF 4
LASTDEF 5
LASTDEF 6
MODELS 2-BTS
NA2 7
FI:FSOMEF 1
FI:FSOMEF 2
FI:FSOMEF 3
FI:FSOMEF 4

NIGHTHAWK DUPLICATE
A@ 16

NIGHTHAWK II/JOAQUIN C. PENNYWORTH
LASTDEF 1
LASTDEF 2
LASTDEF 3
LASTDEF 4
LASTDEF 6

NIGHTHORSE
DOCSAM2 1-FB
DOCSAM2 1

NIGHTHOWL (EURTH)
AV:CS 2-FB
AV:CS 3-FB

NIGHTINGALE
M/:LG 2
M/:LG 3
M/:LG 4
M/:LG 6
M/:LG 9
{M/:LG 12}

NIGHTINGALE 51/GALE
FFOR2 3
FFOR2 4

NIGHTMARE/"EDVARD HABERDASH"
AF 67-FB
SENSM -1
DS2 65-FB
A:I 30-FB
{ST 110/3}
ST 116/2
ST 122/2
DS 170
DS 180
DS 181
DS 182
M/PRM 3
MHDS /2-BTS
DS2 10
DS2 11-BTS
DS2 12-BTS
DS2 13
DS2 32
DS2 33
DS2 34
MICRO 29
DAZZ 4
DS2 50
DS2 52
DS2 53
GR2 77
GR2 78
IH2 297
IH2 298
IH2 299
WOSM 7
ST2 3
ST2 4
ST2 5
ST2 6
ST2 7
ST2 7/2
AF 67
AF 70
IH2 360
M/FAN 51/2
XCAL 29-FB-BTS
XCAL 29
M/CP 79/4
GR3 11
M/CP 90/4
DSSS 31/2
DSSS 32/2
DSSS 33/2
DSSS 38
DSSS 39
DSSS 40
M/CP 99
M/CP 100
M/CP 100/2
M/CP 100/3
M/CP 100/4
DLOK2 9
DLOK2 10
SLEEP 12
SOV 2-BTS
GR3 30
M/CP 117-BTS
M/CP 118
M/CP 119
M/CP 120-BTS
M/CP 121
M/CP 122
T 451/2
T 452/2
MORB:LV 8
DSSS 52
MORB:LV 9
DSSS 53 (1 - 16)
SECDEF 2
DSSS 53 (17 - 22)
M/CP 146/3
NMARE 1
NMARE 2
NMARE 3
NMARE 4
DSSS 79
OEDGE 7
GENX 20
GENX 22
GENX 26
XCAL 113-BTS
XCAL 114-BTS
XCAL 117-BTS
XCAL 118
XCAL 119
UX 355-BTS
XCAL 120
CA3 8-BTS
CA3 9-BTS
CA3 10
CA3 11
CA3 12
BP3 21
BP3 22
MGK2 1
M/K 8
M/K 9
IH3 77-BTS | IH3 81
IH3 78-BTS
IH3 79-BTS
IH3 80-BTS
IH3 81
NC3 9
NC3 10
NC3 11
DEF3 1
DOCSAM2 4
DOCSAM2 5
DOCSAM2 5/2
IHRC 118
CHAOS:ARES-FB
FF:TS 3-FB
FF:TS 1-BTS
FF:TS 2
FF:TS 3
FF:TS 4
A:I SPEC /2
A:I 28
A:I 29
A:I 30
DRV 2
DRV 3
DRV 4
DRV 5
DPTU2 899
HRC:FA 2
CHAOS 1
CHAOS 5
JIM 627-FB
JIM 633-BTS
JIM 634
JIM 635
JIM 636
SI:CAD 3

NIGHTSHADE/DR. TILDA JOHNSON
PM&IF 53-FB
CA 164-FB-BTS
{CA 164}
CA 190-FB
CA 189
CA 190
PM&IF 53-FB
PM&IF 51
PM&IF 52
PM&IF 53
M/TU@ 3
PM&IF 110
CA 387
CA 388-BTS
CA 389
CA 390
CA 391
CA 392-BTS
CA 402
CA 403
CA 404
CA 405
CA 406
CA 407
CA 408
BP3 16-FB
BP3 17-FB-FB
BP3 38-FB
BP3 38
BP3 39
BP3 40
BP3 41
BP3 43
BP3 44
BP3 45-FB
BP3 48-FB-FB
BP3 48-FB
SVTU:MODOK 3-FB
SVTU:MODOK 1
SVTU:MODOK 2
SVTU:MODOK 3
SVTU:MODOK 4
SVTU:MODOK 5
SHDWL:PM 2
SHDWL:PM 3
SHDWL:PM 4
SI:HFH
VFH 1

NIGHTSHADOW
MSMK 59
MSMK 60

NIGHTSIDE
X 107
X 108-BTS
X 109-FB
X 137
XSOSJAM 2
AWC 81
STARBLAST 2
SJAM 4
IGUARD 1-FB
IGUARD 1
IGUARD 2
IGUARD 3
JLA/A 1
UX 477-BTS
UX 480
UX 485
UX 486
X:EV 2
X:EV 3
X:EV 4
X:EV 5
X:KB 1
X:KB 3
WOK 1

NIGHTSTICK
RUN2 28
RUN2 29
RUN2 30

NIGHTSTICK II
SLEEP 14
SLEEP 15
SLEEP 16

NIGHTWATCH/DR. KEVIN BARRY TRENCH
NIGHTW 3-FB
WOSM 100/2 (1 - 9)-FB
[SH3 12-FB]
WOSM 100/2 (10)-FB
{WOSM 97}
WOSM 98
WOSM 99
WOSM 100
WOSM 100/2
WOSM@ 9/3
WOSM 103
ASM 380
SMU 2
WOSM 104/2
WOSM 105/2
WOSM 106/2
NIGHTW 1
NIGHTW 2
NIGHTW 3
NIGHTW 4
NIGHTW 5
NIGHTW 6
MORB:LV 29
NIGHTW 7
NIGHTW 8
NIGHTW 9
NIGHTW 10
NIGHTW 11
NIGHTW 12
SMU 14

NIGHTWIND
WTU 1
KCO 201
AFVR 4
AFVR 6
A 141-BTS
A 142
A 143
RK2 1
RK2 2
RK2 3
RK2 4

NIGHTWIND II
GENX 53-FB
GENX 53
GENX 54

NIKOLAEVICH, SASHA ALEKSANDRA
WOSM2 7
BCAT2 1-FB
{ASM 567}
ASM 634-FB
ASM 600/7
ASM 604
ASM 606-BTS
ASM 611
ASM 617
ASM 623
ASM 626
ASM 630
BCAT2 1/2
BCAT2 3
BCAT2 4
ASM 634
ASM 635
ASM 636
ASM 637

NIKOS
ASM 102 (14:2 - 14:6)-FB
AFSY2 17/2 (2:2 - 2:8)-FB
ASM 102 (15 - 17)-FB
AFSY2 17/2 (3:1 - 3:2)-FB
ASM 102 (18:1)-FB
AFSY2 17/2 (3:3 - 3:5)-FB
ASM 102 (18:2 - 19:4)-FB
AFSY2 17/2 (3:6 - 4:1)-FB
ASM 102 (19:5 - 19:8)-FB
AFSY2 17/2 (4:2 - 4:3)-FB
ASM 102 (20:1 - 20:3)-FB
AFSY2 17/2 (4:4)-FB
ASM 102 (20:4)-FB
AFSY2 17/2 (4:5 - 4:7)-FB-OP
M/TU 3-FB
AFSY2 17/2

NILES, CATHERINE
BHOOD 2

NILFFIM-RIDER
From Arisen Tyrk
DEF 71-FB
DEF 71
DEF 72
See Arisen Tyrk

NILFFIM-RIDER II
From Arisen Tyrk
DEF 71-FB
DEF 71
DEF 72
See Arisen Tyrk

NILFFIM-RIDER III
From Arisen Tyrk
DEF 71-FB
DEF 71
DEF 72
See Arisen Tyrk

NIMITZ, ADMIRAL CHESTER
WI? 4

NIMROD
DL 3

NIMROD II/"NICHOLAS HUNTER" | EARTH-811
UX 202-FB
NX2 36-FB
NX2 29 (1 - 3:5)
NX2 25
NX2 26
NX2 27
NX2 28
NX2 29 (3:6 - 7)
NX2 30
NX2 31
{UX 191}
UX 193
UX 194
UX 197
UX 208
UX 209
UX 246
UX 247-VO
See Bastion

NIMROD III
XFOR 35
XFOR 36

NINA [MANNITE]
ONS:E
X2 83-FB
UX 362-BTS
X2 82
UX 364
X2 83
X2 84
UX 372
X2 92
ASTONX2 1
ASTONX2 2
ASTONX2 3

NINA II
AFSY2 3
AFSY2 4
AFSY2 5
AFSY2 6
ARANA 1
ARANA 3
ARANA 4
ARANA 5
ARANA 6
ARANA 7
ARANA 8
ARANA 9
ARANA 10
ARANA 11
ARANA 12
SM&ARANA:HR

NINE-TAILS
M/GN:WPACK
WPACK 1
WPACK 2
WPACK 8
WPACK 11
WPACK 12

NINGAL
COCHILLS 3-FB
COCHILLS 3
DS2 35
DS2 36
DS2 37

NINJA
M/PRM 22-FB
{M/PRM 17}
M/PRM 18
M/PRM 19
M/PRM 20
M/PRM 21
M/PRM 22
PM&IF 74
PM&IF 75

NINJA II
W4 13-FB-FB
W4 13-FB
W4 14-FB
{W4 1}
W4 3/2
W4 9
W4 10
W4 11
W4 12-OP
W4 13
W4 14

NINOTCHKA
PM&IF 77
PM&IF 81
PM&IF 82

NINTH IMMORTAL
MA 27

NIRA
M/FAN2 4

NIRONUS
M/PRM 38

NIRVANA
BWULF 9-FB
{BWULF 8}
BWULF 9
BWULF 10

NITAL, ADRI
TOD 29-FB
TOD 23-BTS
TOD 24-BTS
{TOD 28}
TOD 29
TOD 31
TOD 32
TOD 33-BTS

NITAL, DR.
SS3 146

NITAL, TAJ
TOD 29-FB
{TOD 3}
TOD 4 (1 - 18:5)
TOD 5 (1)
TOD 4 (18:6 - 18:7)
TOD 5 (2 - 18)
TOD 6
TOD 7
TOD 8
TOD 9
TOD 11-BTS
TOD 12
TOD 13
TOD 14
TOD 21
GSCH 1
TOD 23
TOD 24
TOD 26
TOD 27
TOD 28
TOD 29
TOD 31
TOD 32
TOD 33
TOD 34
NS 16-BTS
NS 17
NS 18

NITRO/ROBERT L. HUNTER
CM 34
OU 8
CM 54
PPSSM 55
PPSSM 56
M/TU 113
NM 83-BTS
NM 86
CAGE 2
CAGE 3
CAGE 4
SECDEF 12
SECDEF 13
SECDEF 14
CP 4
HFH 2
HFH 3
SM 95
IM3 15
IM '99
DD2 26
DD2 27-FB
NA 3-BTS
CW 1 (1 - 7:1)
CW:FL 1-FB
CW 1 (7:2)-BTS
W3 42-BTS
W3 43 (1 - 14)
W3 48 (6:4 - 6:6)-FB
W3 43 (15 - 16)-BTS
W3 48 (7:3 - 10:4)-FB
W3 43 (17 - 18)
W3 48 (11)-FB-VO
W3 43 (19 - 22)
W3 44
W3 45
SUB2 1-FB
SUB2 5-FB
SUB2 6-FB
PEN:REL 4
PEN:REL 5

NITRO IMPOSTER
NA 35-FB

NIXON, ELIZABETH
NYX 1-FB
NYX 1
NYX 2
NYX 7

NIXON, KIDEN
NYX:NWH 1-FB-FB
{NYX 1-FB}
NYX 1
NYX 2
NYX 4-FB
NYX 2
NYX 3
NYX 5-FB
NYX 4
NYX 5
NYX 6
NYX 7
NYX:NWH 1-FB
NYX:NWH 2-FB
NYX:NWH 3-FB
NYX:NWH 4-FB
NYX:NWH 5-FB
NYX:NWH 1
NYX:NWH 6
C2 15
XFOR3 16
X-23V2-FB
X-23V2

NIXON, NICK
NYX:NWH 1-FB-FB
{NYX 1-FB}
NYX 4-FB
NYX 4
NYX 5
NYX 6
NYX 7
NYX:NWH 5 (1 - 3)-FB
NYX:NWH 1-FB
NYX:NWH 2-FB
NYX:NWH 4-FB
NYX:NWH 5 (4 - 22)-FB
NYX:NWH 1-VO
NYX:NWH 6

NIXON, RANDALL "STILTS"
SSONE 1
SSONE 2

NIXON, RICHARD MILHOUS
SAGAHT 4-FB
NAM 32
IH2 119
NAM 46-BTS
STRTLS:TG-FB-BTS
A 82
FF 103
X:HY 20-BTS
FF 104
IH2 139
A 92-BTS
AT 1/2
SUB 44-BTS
CA 144
SUB 47-BTS
T 187
IH2 147
FF 123
IH2 152
A 101-BTS
EL:A 3-FB
EL:A 5
EL:A 6
EL:A 7
IH2 174
CA 174
CA 175
AFVR 2-FB
AFVR 12

NIXON, RICHARD MILHOUS IMPOSTER
M/PRM 37

NIXON, TYLER
NYX 1-FB
NYX 1
NYX 2
NYX 4-FB

NJOMAN, DEWA
AHA 3/3-FB
AHA 3/3

NJORD
T:BO 6
{T 274}

NKIMA
TZ 2
TZ 3
TZ 4

NO-GIRL/MARTHA JOHANSSON
See Martha Johansson

NO-NAME
WWHA:WARB 4/2 (1:3 - 1:4)-FB
UX 166-BTS
IH3 94-FB
{IH3 93}
IH3 94
IH3 95
GSH2 1/2
IH3 96
IH3 97
IH3 98
IH3 99
IH3 100
IH3 101
IH3 103
WWHA:WARB 4/2 (3 - 5:2)-FB
IH3 105
WWHP:WB
IH3 107 (1 - 2)
WWH 1 (14:1 - 14:3) ~ A:I 4 (10:1 - 10:2)
WWH:X 3
HFH2 11
HFH2 12
HFH2 13
WWH 2 (1 - 13)
A:I 4
A:I 5-FB
WWH 2 (14 - 38)
IH3 109
HFH2 14
HFH2 15
WWH:GC 3
WWH 5
WWH:A
WWHA:WARB 1
WWHA:WARB 2
WWHA:WARB 3
WWHA:WARB 4
WWHA:WARB 5
PS:PROLOGUE
SKAAR:SOH 11
SKAAR:SOH 12
IHS 623
IHS 624
IHS 625

NOAH
GR6 33 (1:1)-FB-BTS
E 2-FB-BTS
CA@ 11-FB-BTS
GR6 33 (1:2)-FB-BTS

NOBEL
DSSS 67-FB
DSSS 73
DSSS 75
See Paradox

NOBILUS
T 420
T 422
T 423
T 424
T 425
T 473-FB
WLOCK&TIW 3
WLOCK&TIW 4
T 447/2
T 448/2
T 449/2
T 450/2
T 482
T 483-FB
T 484

NOBSON, JANE
VENUS 16/2

NOBURU-HIDEKI
W 1
W 2
W 4

NOCENTI, ANN
IH2 291
X@ 7
DAZZ 30

NOCTURNE
M/:LG 8-FB
M/:LG 7
M/:LG 8-FB-BTS
M/:LG 8
M/:LG 11
{M/:LG 12}

NOCTURNE II/DET. ANGELA CAIRN
SSM 190
SSM 195
SSM@ 13
SSM@ 13/2
ASM 395
SSM 218

NOE
CLAN 2
CLAN 3
CLAN 4
CLAN 6
CLAN2 1-FB
CLAN2 2
CLAN2 3
CLAN2 5

NOEL, CHRIS
NAM 23

NOIR/SA'IDA ZEBARI
PM&IF2 1
PM&IF2 2
PM&IF2 3
PM&IF2 4
PM&IF2 5

NOISE/JULIO MENDOZA
M/GN:AGENT-FB
M/GN:AGENT

NOLAN, LINDY
NO4 22
NO4 23
NO4 26
NO4 28
NO4 29
NO4 30

NOLAN, MARK
CA4 29
CA4 30
CA4 31
CA4 32

NOLEM
SUB 63/2

NOLES, TOM "TUBS"
A 144-FB
M/FAN 59/2
A '00

NOMAD/STEVE ROGERS
See Captain America

NOMAD II/EDWARD FERBEL
CA 261-FB
CA 261 (1 - 18)
CA 262-FB
CA 261 (19 - 22)
CA 262
CA 263

NOMAD III/JACK MONROE
From Bucky III
CA 282
CA 283
CA 284
CA 285
CA 286
CA 287
CA 288
CA 290
CA 292-FB
CA 292 (1 - 12)
CA 600/3-FB
CA 292 (13 - 23)
CA 293
CA 294
CA 295
CA 296
CA 297
CA 298
CA 299
CA 300
CA 301
M/TU 146
CA 302
CA 303
CA 304
CA 305
CA 306
CA 307
CA 309-FB
CA 309
CA 325-FB
CA 324
CA 325
CA 336-FB
CA 336
CA 337
CA 338
CA 339
CA 340
CA 342
CA 343
CA 344
CA 345
M/CP 14/4
CA@ 9/3
NOM 1
NOM 2
NOM 3
NOM 4
CA@ 10/5
NOM2 1
NOM2 2
NOM2 3
DD 307
NOM2 4
NOM2 5
DD 309
NOM2 6
PWJ 47
NOM2 7
IW 5
NOM2 8
SECDEF 1-FB
SECDEF 1
SECDEF 2
SECDEF 3
NOM2 9
NOM2 10
NOM2 11
NOM2 12
NOM2 13
NOM2 14
NOM2 15
IC 2
WLOCK&TIW 19-OP
IC 3 (9 - 29)
WOSM 105-OP
IC 3 (30)
DHAWK 31-OP
IC 3 (37:2 - 40)
IC 4
IC 5
IC 6-OP
NOM2 16
NOM2 17
NOM2 18-FB
CA 420
NOM2 18
CA 421
NOM2 19
NOM2 20
NOM2 21
NOM2 22
NOM2 23
NOM2 24
NOM2 25
TB 49-FB
TB 34-BTS
TB 35
TB 37
TB 38
TB 39
TB 59-FB
TB 40
TB 41
TB 42
TB 43
TB 44
TB 45
TB 46
TB 47
TB 48
TB 49
TB 50-FB
TB 50
CA3 50/6
M/VAULT:TB
NINV 2-FB
CA5 7 (2 - 20:2)-FB
CA5 3 (20:1 - 20:3)
CA5 7 (20:4)-FB
CA5 3 (20:4 - 20:5)
CA5 7 (20:5)-FB
CA5 3 (20:6 - 21:5)
CA5 7 (1:4)
CA5 3 (21:6 - 21:7)
CA5 7 (22)
CA5 6

NOMAD IV/RIKKI BARNES II/"RIKKI BAINES" (ONSLAUGHT REBORN)
From Bucky II (Onslaught Reborn)
NOM:GIRL 2
NOM:GIRL 3
NOM:GIRL 4
CA 602/2
CA 603/2
CA 604/2
CA 605/2
YALLIES 1
YALLIES 2
YALLIES 3-FB
YALLIES 3
YALLIES 4
YALLIES 5
YALLIES 6
SG2 2
SG2 3-FB
CA 606/2
CA 607/2 (1 - 6)
CA 607/2-FB
CA 607/2 (7)
CA 608/2
CA 609/2
CA 610/2
AACAD 13
SG2 6
CA 611/2
CA 612/2
CA 613/2
CA 614/2 (1 - 4:5)
CA 614/2-FB-OP
CA 614/2 (4:6 - 8)
CA 615/2
ONSU 1
ONSU 2
ONSU 3
ONSU 4

NONSTOP
A:I 17
A:I 18
A:I 19
A:I SPEC
A:I 25
A:I 28
FI:YIR 1
FI:YIR 3
FI:YIR 4
FI:YIR 5

NOOR, AHMED
SECWARR 17-FB
SECWARR 18-FB
SECWARR 28

NORD, ANDREAS
XU 15-FB

NORD, GINETTA LUCIA BARSALINI
MAV2 2-FB

NORDHOFF, ARTHUR
SJNS

NORDHOFF, HOLLY
SJNS

NORRELL, CAPT. NORTH
MODELS 1
MODELS 2
MODELS 3
MODELS 4

NORRIS
UO 11 (3:4 - 3:7)
{A 47 (1 - 8)}
UO 11 (6:1)
A 47 (9 - 20)
A 48
UO 11 (16 - 18:1)

NORRIS, GREG
YA SPEC-FB

NORRISS, JACK
XFOR -1
{IH2 126}
DEF 21-BTS
DEF 22
DEF 23
DEF 24
DEF 25
DEF 26
DEF 27
DEF 29
DEF 31
DEF 32 (1 - 4)
DEF 33-FB
DEF 32 (5 - 18)
DEF 33
DEF 34
DEF 35
DEF 36
DEF 37
DEF 38
DEF 39
DEF 40
DEF@ 1
DEF 41
DEF 44
DEF 45
DEF 46
DEF 47-FB
DEF 47
DEF 48
DEF 49
DEF 50
DEF 51
DEF 52-BTS
DEF 54-FB
DEF 58
DEF 87
NOM2 2
NOM2 3
NOM2 22
NOM2 23
NOM2 24
NOM2 25
TB 44

NORRISS, SISTER BARBARA DENTON
XFOR -1
IH2 126
DEF 3
DEF 4
VAL-FB
See also Valkyrie

NORTH, ARLO
TG2 1
TG2 2
TG2 3
TG2 5
TG2 6
TG2 7-FB
TG2 8-FB
ASM 590

NORTH, DAKOTA
DN 1
DN 2
DN 3
DN 4
DN 5
WOSM 37
PP 46
M/S-H3 3/2
CAGE 1
CAGE 2
CAGE 3
CAGE 4
CAGE 6
CAGE 8
CAGE 10
CAGE 11
CAGE 12
CAGE 13
CAGE 14
CAGE 15
CAGE 19
CAGE 20
BP3 31
BP3 32
BP3 33
DD2 82
DD2 83
DD2 84
DD2 85
DD2 87-FB
DD2 87
DD2 92-BTS
DD2 93
NA 29-FB
DD@2 1
DD2 97
DD2 99
DD2 101-FB
DD2 102-FB
DD2 105
DD2 106
DD2 107
DD2 108
DD2 109
DD2 110
DD2 111
DD2 112
DD2 113
DD2 114
DD2 115
DD2 117-FB
DD2 117
DD2 118
DD2 119
DD 500
DD 501
DD 503
DD 504
DD 508
DD 509
DD 510
DD 511
DD 512

NORTH, DR. JIM
T 172

NORTH, RICKY
DN 1
DN 2
DN 3
DN 4
DN 5
WOSM 37

NORTH, SAMUEL
DD2 108
DD2 109
DD2 110

NORTHRUP, LT. VICTOR
WBN 22
WBN 23-FB
WBN 23
WBN 24
WBN 25
WBN 26-FB
WBN 25
WBN 26
WBN 29
WBN 31
WBN 32
WBN 33
WBN 39
WBN 40
WBN 41

NORTHSTAR/JEAN-PAUL BEAUBIER
NORTH 1 (15:2 - 16:4)-FB
NORTH 2-FB
NORTH 3-FB
NORTH 4-FB
M/CP 92/4-FB
AF 10/2
AF 52-FB
AF 92-FB
{X 120}
X 121
CX 27 (20)
IH@ 8-BTS
MM 18
AF 1
M/TIO 84
M/S-HCOC 1
M/S-HCOC 2-BTS
M/S-HCOC 3-BTS
IH2 277
IH2 279
AF 2
AF 3
AF 4
X&AF2 1
X&AF2 2
AF 7
AF 8
AF 12
M/TU@ 7
CRYS 11
AF 18
AF 22
X&AF 1
X&AF 2
AF 24
AF 113-FB
AF 25
AF 26
AF 27
SECWARSII 4
AF 28 (1 - 21)
IH2 313
AF 28 (22)-OP
AF 29
SECWARSII 9
AF 30
AF 31
AF 32
AF 33
AF 34
AF 35
AF 36
AF 37
AF 38
AF 39 (1 - 15
A 272 (1 - 9:2)
AF 39 (16 - 17:1)
A 272 (9:3) ~ AF 39 (17:3)
A 272 (9:4)
AF 39 (17:4)
A 272 (9:5)
AF 39 (18 - 19)
A 272 (10 - 11)
AF 39 (20:1)
A 272 (12:1 - 12:3)
AF 39 (20:2)
A 272 (12:4 - 13:1)
AF 39 (20:3)
A 272 (13:2 - 13:5)
AF 39 (21 - 22)
A 272 (14 - 22)
AF 40
M/FAN 28
AF@ 1
AF 41
AF 42
AF 43
AF 44
AF 45
AF 46
AF 48
AF 49
AF 50
AF 81
AF 82
AF 83-BTS
AF 84
AF 85
AF 86
AF 87
AF 88-BTS
AF 89
AF 90
AF 91
AF 92
AF 93
AF 94
AF 95
AF 97
AF 98
AF 99
AF 100
AF 101
IG 2-BTS
IG 6-BTS
M/CP 92/4
AF 102
AF 103
AF 104
AF 105
AF 106
AF 107
AF 108
AF 109
AF 109/2
IW 1
AF 110 (1 - 16)
IW 2 (2 - 3) ~ FF 367 (18:3)
IW 2 (4 - 26:4)-OP
IW 2 (26:5 - 26:7)-OP ~ FF 367 (19:1)-OP
IW 2 (27 - 31:2)-OP
IW 2 (31:3)-OP ~ FF 367 (19:3)-OP
IW 2 (31:4 - 34:3)-OP
MSMK 41 (1:1 - 1:4)-OP
IW 2 (34:4) ~ FF 367 (20:1) ~ MSMK 41 (1:5)
IW 2 (34:5 - 36)
MSMK 41 (2 - 11:6)
FF 367 (20:2 - 21:3)-OP
IW 2 (37)-OP
WM2 13 (1 - 2)-OP
IW 2 (38:1)-OP ~ FF 367 (21:4)-OP ~ WM2 13 (3:1)-OP ~ MSMK 41 (11:7)-OP
IW 2 (39:1)-BTS ~ FF 367 (22:3)-BTS ~ WM2 13 (3:2)-BTS ~ MSMK 41 (12:1)-BTS
FF 368 (1)-OP
IW 3 (2)-OP ~ FF 368 (2&3:1 - 2&3:2)-OP ~ WM2 13 (4:1)-OP ~ MSMK 41 (12:2 - 12:3)-OP
IW 3 (3:1)-OP ~ WM2 13 (4:2)-OP
WM2 13 (4:3 - 4:5)-OP
FF 368 (2&3:4 - 2&3:6)-OP
IW 3 (3:3 - 4:1)-OP ~ FF 368 (4:1 - 4:2)-OP
IW 3 (4:2)-OP ~ FF 368 (4:3)-OP ~ WM2 13 (4:6 - 4:7)-OP ~ MSMK 41 (12:4)-OP
WM2 13 (5:1)-OP
FF 368 (4:4)-OP
WM2 13 (5:2)-OP
IW 3 (4:3)-OP
IW 3 (4:4)-OP ~ WM2 13 (5:3)-OP
IW 3 (5 - 8)-OP
FF 368 (5 - 6)-OP
MSMK 41 (12:5 - 12:6)-OP
WM2 13 (5:5 - 20:1)-OP
AF 110 (17 - 22)
NW 27
MK 41 (13:3 - 15:1)
IW 3 (33:3 - 40)
IW 4 (1 - 6)-OP
AF 111
IW 4 (7 - 14:2)
MSMK 41 (15:2 - 22)-OP
MSMK 42-OP
MSMK 43 (1 - 21:1)-OP
IW 4 (20:3 - 21:1)
MSMK 43 (21:2 - 22)-OP
IW 4 (26:3 - 40)-OP
MSMK 44-FB-OP
MSMK 44-OP
AF 112
AF 114
AF 115
AF 116
AF 117
AF 118
AF 119
AF 120
AF 122/2
AF 123/2
AF 122
IC 1
IC 2 (1 - 5:1)
WLOCK&TIW 18-OP
IC 2 (5:2 - 9:1)
IC 2 (9:2 - 9:3) ~ WOSM 104
IC 2 (9:4 - 10)-OP
AF 123
AF 124
IC 2 (13:6 - 40)
WLOCK&TIW 19
IC 3 (9 - 29)
WOSM 105-OP
IC 3 (30)
DHAWK 31
IC 3 (37:2 - 40)-BTS
IC 4-BTS
IC 5
AF 127
IC 6
SECDEF 11
DMTL 1
DMTL 2 (1 - 5)
DMTLV.GENE 1-FB
DMTL 2 (6 - 22)
AF 128
AF 129
AF 130
NORTH 1 (1 - 8:3)
NORTH 1 (13:3 - 13:5)-FB
NORTH 1 (8:4 - 22)
NORTH 2
NORTH 3
NORTH 4
IH2 418
XF 116
AF2 6
AF2 8
AF2 12
AF2 13
AF2 15
AF2 17
AF2 18
AF2 19
AF2 20
W2 142
W2 143
UX 379
UX 392
X2 112
UX 393
X2 113
UX 414
UX 415
UX 416
UX 417
UX 418
UX 419
UX 420
UX 422
UX 425
UX 426-BTS
UX 431
UX 432
UX 433
UX 434
NM2 2
NM2 7-FB
NM2 8
WX2 18-FB
EX2 48
X2 157
X2 163
X2 164
W3 25 (9 - 11)
NX2 13 (4 - 5:2)
W3 25 (13:4 - 17)
W3 30-FB
W3 25 (18 - 20)
NX2 13 (5:3 - 6)
W3 26 (11 - 12:3) ~ NX2 13 (13:1 - 13:4:1)
W3 26 (12:5 - 23)
W3 27
W3 28
W3 30
W3 31
NX2 16
BEYOND 4
BEYOND 5
X2 189
X2 190
X@3 1
X:DWS 1/3
SECINV:X 1-BTS | cf SECINV:X 2
SECINV:X 2
UX 508
M/HOL 2009/2
UX 509
UX 510
UX 511
DA/UX:UTOPIA
X:L 227-FB
UX 513
UX 514
DA 8
DA/UX:EXODUS
UX 515
UX 516
CAD4
NATX:XF
UX 517
UX 519
UX 522
NATX 2/3
UX 524-FB
UX 524
X:HB 1
X:HB 2
X:HB 3
NM3 15
NM3 20
UX 528
UX 530
UX 531
UX 532
UX 533
UX 534
HRC:FA 1
CHAOS:AF
CHAOS 5
CRSM:STORM&GAM-FB
CRSM:STORM&GAM
X:TS&P 4
X:L 245
NM3 24
NM3 25
AF4 0.1
AF4 1
AF4 2
AF4 3
AF4 4
AF4 5
AF4 6
AF4 7
AF4 8
XGS 1
X3 12
X3 13-BTS
X:SCHISM 2
X:L 259
[ASTONX3 48]
[ASTONX3 49]
[ASTONX3 50]
[ASTONX3 51]
[ASTONX3 52]
[ASTONX3 53]
[ASTONX3 54]
[ASTONX3 55]
[ASTONX3 56]
[ASTONX@ 1]
[UA 1]
[ASTONX3 57]
[ASTONX3 59]
[XTERMNTN 1]
[ASTONX3 60]
AOA2 14
[XX2 13]
[ASTONX3 61]
[XTERMNTN 2]
[W&X 29]
[ASTONX3 66]
[ASTONX3 68]
[AX2 1]
[AX2 2]
[AX2 4]
[AX2 5]
[AX2 6]
[X:NMH]
[NC4 4]
[DP5 27]
[AX@ 1]
[AX2 8]
[AX2 9]
[AX2 10]
[AX2 11]
[AX2 12]
[AX2 13]
[AX2 15]
[AX2 16]
[AX2 17]
[AX2 18]
[AX2 19]
[WS 13]
[UX 600]
[CA&MA 9]

NORTHSTAR DOPPELGANGER
IW 3
IW 4

NORTON, ARTHUR "NOSE"
DD 148
ASM 231
ASM 233
ASM 234-BTS
ASM 247

NOS-VERR, GEN.
SS3 30

NOSFERATA/PURPLE HAYES
SENSH 19-FB
SENSH 19
SENSH 20
M/CP 123/2
M/CP 124/2
M/CP 125/2
M/CP 126/2

NOSFERATA II (EURTH)
AV:CS 2-FB

NOSFERATU
BSTONE 3-BTS
BSTONE 4

NOSIE
M/MC 5/6
M/MC 7/6
M/PROJECT 3
M/PROJECT 4

NOSTRADAMUS
A 210-FB
SHIELD 4 (20:3 - 21:4)-FB (1645)
SHIELD2 1-FB
SHIELD 3-FB (1652)
SHIELD 4 (16 - 19)-FB (1652)
SHIELD ∞ /2 (1806)
SHIELD 3 (1 - 20) (1956)
SHIELD 2-FB
SHIELD 3 (21 - 22)
SHIELD 4 (1956)
SHIELD 5 (1957-1960)
SHIELD 6 (1960)
SHIELD2 2
SHIELD2 3
SHIELD2 4 (1960)

NOVA/RHOMANN DEY
FF 204-FB
NO3 1-FB
{NO 1}
NO 8-FB

NOVA II/TANAK VALT
FF 204-FB
FF 205
FF 206
FF 209
ROM 24

NOVA III/RICHARD RIDER
NO 1 (1 - 4:1)
NO3 1-FB
NO 1 (4:2 - 17)
NO 2
NO 3
NO 6-FB
DD 142
NO 4
NO 5
NO 6
NO 7
NO 8
NO 9
NO 10
NO 11
NO 12
ASM 171
NO 13
NO 14
NO 15
NO 16
NO 17
NO 18
NO 18/2
T 271
DEF 62
DEF 63
DEF 64
NO 19
M/TIO@ 3
NO 20
NO 21
NO 22
NO 23
NO 24
NO 25
FF 206
FF 208
FF 209
NO2 10-FB
NO3 2-FB
ROM 24-FB
ROM 24
WI? 36/2-FB
WI? 36/2
NO2 18 (5:3)-FB
NW@ 1/7 (2:5)-FB
NO2 1 (11:2 - 11:3)-FB
NW 1 (1 - 2:2)
NO2 1 (11:4)-FB
NW@ 1/7 (3:1)-FB
NW 1 (2:3 - 2:4)
NO2 18 (5:4)-FB
NW 1 (2:5 - 23)
T 411
T 412
ASM 337
NW 2
NW 3
NSUB 5
NW 4
NW 5 (1 - 12)
NO4 20 (1 - 4:1)-FB
NW 5 (13 - 22)
NW 6
NW 7
NW 8
NW 9
NW 10
NM@ 7
NW@ 1
X@ 15
XF@ 6
NW 13
NW@ 1/7
DAMCON3 1
DAMCON3 2
DAMCON3 4
A 332
A 333-BTS
WOSM 75
NW 14
IG 3 (1 - 10)
SS3 52
IG 3 (11:1 - 11:2)
IG 3 (11:3 - 12:2) ~ SS3 54
IG 3 (12:3 - 40)
IG 4 (1 - 3)
DSSS 33
IG 4 (4 - 40)
IG 6-BTS
ASM 351-FB
ASM 351
ASM 352
FF 356
NW 15
NW 16
NW 17
Q 28-FB
SM 20
SM 23
ASM 354
ASM 355
ASM 356
ASM 357
ASM 358
SLAP 4
NW 18
NW 19-FB
NW 19
NW 20
NW 21
NW 22
NW 23
NW 24
NW 25
NW 26
ASM@ 26
SSM@ 12
WOSM@ 8
NW@ 2
NW@ 2/4
IW 1
AF 110-BTS
IW 2 (2 - 3) ~ FF 367 (18:3)
IW 2 (4 - 26:4)
IW 2 (26:5 - 26:7) ~ FF 367 (19:1)
IW 2 (27 - 31:2)
IW 2 (31:3)-OP ~ FF 367 (19:3)-OP
IW 2 (31:4 - 34:3)-OP
MSMK 41 (1:1 - 1:4)-OP
IW 2 (34:4) ~ FF 367 (20:1) ~ MSMK 41 (1:5)
IW 2 (34:5 - 36)
MSMK 41 (2 - 11:6)
FF 367 (20:2 - 21:3)
IW 2 (37)-OP
WM2 13 (1 - 2)-OP
IW 2 (38:1) ~ FF 367 (21:4) ~ WM2 13 (3:1) ~ MSMK 41 (11:7)
IW 2 (39:1)-BTS ~ FF 367 (22:3)-BTS ~ WM2 13 (3:2)-BTS ~ MSMK 41 (12:1)-BTS
FF 368 (1)-OP
IW 3 (2) ~ FF 368 (2&3:1 - 2&3:2) ~ WM2 13 (4:1) ~ MSMK 41 (12:2 - 12:3)
IW 3 (3:1)-OP ~ WM2 13 (4:2)-OP
WM2 13 (4:3 - 4:5)
FF 368 (2&3:4 - 2&3:6)-OP
IW 3 (3:3 - 4:1)-OP ~ FF 368 (4:1 - 4:2)-OP
IW 3 (4:2)-OP ~ FF 368 (4:3)-OP ~ WM2 13 (4:6 - 4:7)-OP ~ MSMK 41 (12:4)-OP
WM2 13 (5:1)-OP
FF 368 (4:4)-OP
WM2 13 (5:2)
IW 3 (4:3)-OP
IW 3 (4:4)-OP ~ WM2 13 (5:3)-OP
IW 3 (5 - 8)
FF 368 (5 - 6)
MSMK 41 (12:5 - 12:6)-OP
WM2 13 (5:5 - 20:1)-OP
NW 27
IW 3 (10:2)-OP
IW 3 (10:3 - 10:4)-OP ~ FF 368 (11:1)-OP ~ WM2 13 (21:5)-OP
IW 3 (12:2 - 12:3) ~ FF 368 (11:2)
IW 3 (12:4 - 14:4)-OP
FF 368 (11:3 - 21:1)
IW 3 (28) ~ WM2 13 (22) ~ Q 38 (5:3)
FF 368 (21:3 - 22:1)-OP
Q 38 (6:1 - 6:2)-OP
FF 368 (22:2)
IW 3 (29:1 - 29:3) ~ FF 368 (22:3 - 22:5) ~ Q 38 (6:3 - 6:6)
IW 3 (29:4 - 33:2)
IW 3 (38 - 39) ~ Q 38 (9&10:2) ~ WLOCK&TIW 8
Q 38 (11 - 21:5)-BTS
IW 4 (1 - 6)
AF 111-OP
IW 4 (7 - 11)
WM2 14 (1 - 6)-OP
FF 369 (1 - 2&3:2)
IW 4 (12)-OP
FF 369 (2&3:3)-OP
IW 4 (13 - 14:2)-OP
IW 4 (17:1)-OP ~ FF 369 (4:1)-OP ~ WM2 14 (7:1)-OP
FF 369 (4:3)-OP
IW 4 (17:3) ~ FF 369 (4:4) ~ WM2 14 (7:2)
FF 369 (5:2)-OP
IW 4 (18:3) ~ FF 369 (5:4) ~ WM2 14 (7:3 - 7:4)
IW 4 (20:3 - 21:1)-OP
WM2 14 (11:1)-OP
IW 4 (21:2 - 21:3) ~ FF 369 (8:1) ~ WM2 14 (11:2 - 11:3) ~ SSBL&WP 5
IW 4 (21:4 - 22) ~ FF 369 (8:2 - 8:3)
WM2 14 (11:4 - 20)
FF 369 (8:4 - 13)-OP
IW 4 (23 - 32)
FF 369 (15:1 - 15:2)
IW 4 (33:1)-OP
FF 369 (15:3)-OP
IW 4 (33:2 - 34:3) ~ FF 369 (15:4 - 16) ~ WM2 14 (21:1)
IW 4 (34:4)-OP ~ WM2 14 (21:2)-OP
WM2 14 (21:3 - 22:1)-OP
IW 4 (34:5 - 35:1)-OP
IW 4 (35:2 - 35:4) ~ WM2 14 (22:2 - 22:3)
WM2 14 (22:4)-OP
IW 4 (35:5 - 38)
IW 4 (39)-OP ~ Q 39 (1 - 2:3)-OP
Q 39 (2:4 - 22)
IW 5 (1 - 13)
FF 369 (18 - 20:1)
IW 5 (33:4)-OP ~ FF 369 (20:2)-OP
IW 5 (34:1 - 34:2)
IW 5 (34:3) ~ FF 369 (20:3)
IW 5 (34:4)-OP
FF 369 (20:4)-OP
IW 5 (35 - 36)-OP ~ FF 369 (21:1)-OP
FF 369 (21:2 - 22)-OP
WM2 15 (1 - 6)
IW 6 (1 - 4)
FF 370 (2:4 - 8:3)-OP
WM2 15 (7 - 22)-OP
IW 6 (5:2 - 10:4)
IW 6 (10:5 - 11:1) ~ FF 370 (11:2)
IW 6 (13:5 - 19:2)-OP ~ FF 370 (12:3 - 14)-OP
IW 6 (19:3 - 21)-OP
FF 370 (15 - 16:1)-OP
IW 6 (22:1)
IW 6 (22:2 - 23:1)-OP ~ FF 370 (16:2 - 16:4)-OP
IW 6 (23:2 - 23:3)-OP
FF 370 (17)-OP
IW 6 (24 - 28:2)-OP
IW 6 (28:3 - 29)-OP ~ FF 370 (18)-OP
IW 6 (30 - 42)-BTS
NW 28
M/HOL 1992/2
NT:4C 2
NW 29-FB
NW 30-FB
NW 29
NW 30
NW 31
NW 32
NW 33
NW 34
NW@ 3
NW 35
DHAWK 26
DHAWK 27
DHAWK 28
DHAWK 29
IC 1
IC 2 (1 - 5:1)
WLOCK&TIW 18
IC 2 (5:2 - 9:1)-OP
IC 2 (9:2 - 9:3) ~ WOSM 104
IC 2 (9:4 - 40)
WLOCK&TIW 19
IC 3 (9 - 29)
WOSM 105
IC 3 (30)-OP
DHAWK 31-OP
IC 3 (37:2 - 40)
IC 4 (1 - 9:3)
IC 4 (9:4) ~ WOSM 106
IC 4 (9:5 - 40)
IC 5
IC 6
NW 37
NT 1
NW 38
NW 39
NW 40
NW 41
NW 42
ASM 383
NO2 1
NO2 2
NW 43
NO2 3-FB
NO2 3
NW 44
NW 45
XFOR 33
NW 46
STARBLAST 1
Q 54
SECDEF 11
Q 60
NO2 4
CA:DW
IM 302
IM 303-FB
IM 304
NO2 5
NW 47
NT 11-BTS
NO2 6
NW 48-BTS
NT 12-BTS
NO2 7
NW 49
NW 50
NW 51
NW@ 4/3
NO2 8
NO2 9
NT 16
NO2 10
NO2 11
NO2 12
NO2 13 (1 - 7)
DHAWK 45
NW 53
NO2 13 (8 - 22)
NO2 14
NW 54
NW 55
NW 56
ASM:F&E 1
ASM:F&E 2
ASM:F&E 3
ASM:F&E 4
DHAWK 50
NW 57
NT 20
CPU 1
NO2 15
NO2 16
NO2 17 (1 - 14:1)
NO2 18 (6:2)-FB
NO2 17 (14:2 - 20)
NO2 18 (6:3)-FB
NO2 17 (21 - 22)
NO2 18 (7:2 - 14)-FB
NO2 18 (15:2 - 20)-FB
NW 59-BTS
NO2 18
NW 60
NW 61
NW 62
NW 65
NW 68
NW 69
NW 71
NW 73
NW 74
NW 75
UG 2
UG 3
TB 1
TB 8
TB 10
HAWK:EMM
A3 13
ANTBC
TB 25
NO3 1
NO3 2
NO3 3
NO3 4
NW2 0
NO3 5
NW2 1
COCII 3
NO3 6
NW2 2
NO3 7
GENX 59
NW2 3
NW2 4
NW2 5
NW2 6
NW2 7
FF3 27
A3 25
W2 149
NW2 8
NW2 9-FB
NW2 9
NW2 10
MAXSEC 1-FB
MAXSEC 3
TB 56
TB 57
TB 58-BTS
A/TB 3
SH 5
M/TU3 2
NTB 6
M/TU3 7
M/TU3 11
M/TU3 12
M/TU3 13
NW3 3-FB
NW3 1-FB
NW3 2
NW3 3
NW3 4
NW3 5
NW3 6
NTB 12
ANNI:PRO
ANNI:NO 1
ANNI:NO 2
ANNI:NO 3
ANNI:NO 4
NO4 8-FB
NO4 10-FB
THANOSIMP 1-FB
ANNI 1
ANNI 2
ANNI 3-FB
ANNI 3
ANNI 4
ANNI 5
ANNI 6
NO4 1
NO4 2
NO4 3
NO4 4
NO4 5
NO4 6
NO4 7
NO4 8
NO4 9
NO4 10
NO@ 1
NO4 11
NO4 12
ANNIC 6 (1 - 33)
GOTG2 1 (5)-FB
GOTG2 1 (15)-FB
ANNIC 6 (35:1)
NO:ORICH
NO4 13
NO4 14
NO4 15
NO4 16
NO4 17
NO4 18
NO4 31 (1 - 2)-FB
NO4 19
NO4 20 (7 - 8)-FB
WOK:DHAWK 1-BTS
NO4 20
NO4 21
NO4 22
NO4 23
NO4 24
NO4 25
NO4 26
NO4 27
NO4 28
NO4 29
NO4 30
ROK
NO4 31 (9 - 13)-FB
NO4 31
NO4 32
NO4 33
NO4 34
NO4 35
NO4 36-FB
NO4 36
IAAA 2/2
IAAA 3-FB
IAAA 3
SECA 1-FB
SECA 2
SECA 3
SECA 4
IHS 614
CHAOS:DA 1
CHAOS:DA 3-BTS
CHAOS 5-BTS
THANOSIMPIGN
THANOSIMP 1
THANOSIMP 2
THANOSIMP 3
THANOSIMP 4
THANOSIMP 5
THANOSIMP 6 (1 - 16:2)
THANOSIMPDEV-FB
THANOSIMP 6 (16:3 - 22)

NOVA III DOPPELGANGER
IW 1

NOVA III DOPPELGANGER II
IW 3-OP
IW 4 (1 - 6)-OP
AF 111-OP
IW 4 (7 - 14:2)-OP
MSMK 41
MSMK 42

NOVA III DOPPELGANGER III
IW 5 (34:4)
FF 369 (20:4)
IW 5 (35 - 36)-OP ~ FF 369 (21:1)-OP
FF 369 (21:2 - 22)-OP
WM2 15 (1 - 6)
IW 6-OP
FF 370
WM2 15 (7 - 22)

NOVA IV/FRANKIE RAYE
FF 238-FB
{FF 164}
FF 165-BTS
FF 171
FF 181
FF 191
FF 204
FF 232
FF 234
FF 235
FF 237
FF 238
FF 239
FF 240
FF 241
FF 242
FF 243
FF 244-FB
M/CP 93/2-FB-BTS
FF 256
FF 257 (1 - 9)
X2 89
UX 370
X2 90
FF 257 (12 - 22)
FF 262
SS3 1
SS3 9
SS3 10
SS3 11-FB
SS3 11
SS3 12
SS3 13
SS3 14
SS@ 1
SS@ 1/2
SS3 15
SS3 17
SS3 18
SS3 19
SS3 20
SS3 21
M/GN:SSJD
XCAL 24-BTS
XCAL 25
PP 56
PP 57
PP 58 (1 - 7)
PP 58-FB
PP 58 (8 - 24)
AF 97
AF 98
AF 99
AF 100
SS3 51-FB
SS3 48
SS3 51
Q 25
M/CP 93/2
M/CP 94/2
M/CP 95/2
M/CP 96/2
IW 1
DSSS 42
SS3 67
DSSS 43
IW 2
SS3 68
SS3 69
DSSS 44-FB
DSSS 44
IW 3 (5:5 - 6:2)
IW 3 (15:1 - 15:2) ~ DSSS 45 (1:1 - 1:2)
IW 3 (16:1 - 16:2)-OP ~ DSSS 45 (1:3 - 1:4)-OP
DSSS 45 (2 - 21:1)
IW 4 (7 - 7:3)-BTS
IW 4 (7:4) ~ DSSS 45 (22:2 - 22:5)
IW 4 (8 - 17)
IW 4 (18:1) ~ FF 369 (5:1)
IW 4 (18:2)-OP ~ FF 369 (5:3)-OP
IW 4 (20:3 - 21:1)
WM2 14 (11:1)-OP
IW 4 (21:2 - 21:3) ~ FF 369 (8:1) ~ WM2 14 (11:2 - 11:3) ~ SSBL&WP 5
IW 4 (21:4 - 22)-OP ~ FF 369 (8:2 - 8:3)-OP
WM2 14 (11:4 - 20)-OP
FF 369 (8:4 - 13)-OP
IW 4 (23 - 32)
FF 369 (15:1 - 15:2)-OP
IW 4 (33:1)-OP
FF 369 (15:3)-OP
IW 4 (33:2 - 34:3)-OP ~ FF 369 (15:4 - 16)-OP
IW 4 (34:4)-OP ~ WM2 14 (21:2)-OP
WM2 14 (21:3 - 22:1)-OP
IW 4 (34:5 - 35:1)-OP
IW 4 (35:2 - 35:4)-OP ~ WM2 14 (22:2 - 22:3)-OP
WM2 14 (22:4)-OP
IW 4 (35:5 - 38)
IW 4 (39) ~ Q 39 (1 - 2:3)
Q 39 (2:4 - 22)-OP
IW 5 (1 - 13)
Q 40-OP
IW 5 (33:1 - 33:3)
FF 369 (18 - 20:1)
IW 5 (33:4)-OP ~ FF 369 (20:2)-OP
IW 5 (34:1 - 34:2)-OP
IW 5 (34:3)-OP ~ FF 369 (20:3)-OP
IW 6 (10:5 - 11:1) ~ FF 370 (11:2)
IW 6 (13:5 - 19:2) ~ FF 370 (12:3 - 14)
IW 6 (19:3 - 21)
FF 370 (15 - 16:1)
IW 6 (22:1)
IW 6 (22:2 - 23:1)-OP ~ FF 370 (16:2 - 16:4)-OP
IW 6 (23:2 - 23:3)-OP
FF 370 (17)
IW 6 (24 - 28:2)
IW 6 (28:3 - 29) ~ FF 370 (18)
IW 6 (30 - 42)
SS3 70
SS3 72
SS3 73
SS3 74
SS3 75

NOVA V/GARTHAN SAAL
See Super-Nova

NOVA OMEGA/GARTHAN SAAL
From Super-Nova
NO2 17 (1 - 14:1)
NO2 18 (6:2)-FB
NO2 17 (14:2 - 20)
NO2 18 (6:3)-FB
NO2 17 (21 - 22)
NO2 18 (7:2 - 14)-FB
NO2 18 (15:2 - 20)-FB
NW 60
NW 69
NW 73
NW 74
NW 75
NO4 25

NOVA, CASSANDRA
NX 121-FB
{NX 114}
NX 115
NX 116
NX 117
NX 122
NX 124
NX 125
NX 126
ASTONX3 12
ASTONX3 13
ASTONX3 14
ASTONX3 15
ASTONX3 16
ASTONX3 17
ASTONX3 18

NOVAKOWSKI, JAN/"JOHN NOVAK"
MISSF 1-FB-BTS
MISSF 1

NOVICK, HUGO
HT2 7
HT2 8
HT2 9
HT2 10

NOVOTNY, NIGEL
SOLX 1-FB
SOLX 2-FB
SOLX 7

NOX
DSSS 32/2 (2:1 - 2:2)-FB
MMEN 1
MMEN 3
MMEN 4
MMEN 5
DSSS 32/2 (2:4)-FB-BTS
DSSS 32/2 (3:1)-FB-BTS
{DSSS 31/2}
DSSS 32/2
DSSS 33/2
DSSS 38
DSSS 39
JIM 633
JIM 636

NOY
GENX 53
GENX 54

NTH MAN/DR. THOMAS JOSEPH LIGHTNER
See Dr. Thomas Joseph Lightner

NUADA
M/CP 108/2-FB
{T 300-FB}
IG 2

NUAGE/SILVIE ROUGE
EUR 0/2
EUR 1/2
EUR 2/2
EUR 3/2
EUR 4/2

NUBA
M/S-H 19

NUCLEAR MAN/DR. THURGOOD VANCE
GR2 40-FB
GR2 40

NUGENT
MGK2 1
MGK2 2
MGK2 4

NUGENT, DR. ALICE
IM 194
IM 195-BTS
A3 19-FB
A3 20
NTB 15
See Doctor Spectrum IV

NUKE/FRANK SIMPSON
W:O 3-FB
W:O 2-FB
W2 18-FB
{DD 232}
DD 333
SSOLS 1-FB
W:O 1
W:O 2
W:O 3
W:O 4
W:O 5
TB 133
DR:MM /5-FB
TB 134
SECWARR 7
TB 135 (1 - 19:4)
TB 135 (19:5) ~ SECWARR 8
TB 135 (20)
TB 136
CA:REBORN 3
TB 137-FB
TB 137
TB 138
TB 139
TB 140
TB 141
TB 142 (1 - 21:3)
MA 36 (5:3 - 5:4) ~ TB 142 (21:4 - 22)
TB 143
TB 145

NUKLO/ROBERT FRANK JR.
VIS&SCRW 2-FB-FB-BTS
GSA 1-FB
GSA 1
A@ 6
M/TIO 54
M/TIO 55
DAZZ 9
VIS&SCRW 2-FB
VIS&SCRW 2
CA@ 8
A 311
TB 38
TB 39
TB 40
TB 49
CV 1
CV 2
CV 3
CV2 1
CV2 2
CV2 4

NUL
MT 7
{FI 2}
A4 15 (3&4:1)-FB
FI 3 (1 - 9:4)
A4 15 (5:1)-FB
FI 3 (9:5 - 10:1)
JIM 635-FB
A4 15 (5:2 - 7)-FB
A4 15 (9 - 10)-FB
A4 15 (11:6 - 14:4)-FB
HERC 4
A4 15 (16 - 22)-FB
FI:UXFOR 1-FB
FI 4 (3 - 14)
FI:W 2
FI 4 (19 - 22)
FI 5 (1 - 2)
HERC 5
FI 5 (5:6 - 20:1)
FI:HF 5-FB
FI 5 (20:2 - 22:1)
FI:HV.D 1
FI:HV.D 2
FI:HV.D 3 (1 - 15)
FI 7 (5 - 8)
FI:HV.D 3 (16 - 20)
FI 7 (51 - 52)
DEF4 1

NULL
DEF 103
GR2 71
DEF 114-FB
DEF 113

NULLET
SS3 6

NULLITRON
T2 33

NUMBER 1
TTA 83/2
TTA 84/2
TTA 85

NUMBER 1 II
M/TU 78-FB
{AA2 15}

NUMBER 1 III/RICHARD NIXON
See Richard Milhous Nixon

NUMBER 1 IV/ANTHONY POWER
See Professor Power

NUMBER 1 V
MSMK 17
MSMK 18
MSMK 19
MSMK 20
MSMK 21
MSMK 24

NUMBER 1 VI
NOM:GIRL 3
NOM:GIRL 4
CA 602/2
CA 603/2-BTS
CA 605/2

NUMBER 2
TTA 83/2

NUMBER 2 II
CA 175

NUMBER 2 III
ASM 353

NUMBER 3
TTA 83/2

NUMBER 3 II
M/TU 78-FB
{AA2 15}
CA 175

NUMBER 3 III
MSMK 17
MSMK 19
ASM 354
ASM 355
ASM 356
ASM 357-FB

NUMBER 3 IV
DD 307
NOM2 4
PWJ 45
DD 308
PWJ 46
DD 309
PWJ 47

NUMBER 4
TTA 83/2

NUMBER 4 II
NDEF 129

NUMBER 4 III
MSMK 17
MSMK 19
MSMK 24
ASM 356
ASM 357

NUMBER 5
TTA 81/2
TTA 82/2

NUMBER 5 II
MSMK 17
MSMK 19
MSMK 21
MSMK 22
MSMK 24
ASM 353
ASM 355
ASM 356

NUMBER 6
TTA 83/2

NUMBER 6 II
M/TU 78-FB

NUMBER 6 III
NDEF 129
Q 9
MSMK 17
MSMK 19
MSMK 20
ASM 357
DD 307
NOM2 4
DD 308
PWJ 46
DD 309
PWJ 47

NUMBER 7
TTA 81/2
TTA 82/2
TTA 83/2

NUMBER 7 II
NDEF 126
MSMK 17
MSMK 18
MSMK 19
MSMK 20
MSMK 22
MSMK 23
MSMK 24
CA 394
ASM 353
ASM 354
ASM 355
ASM 356

NUMBER 8
TTA 83/2

NUMBER 8 II
CA 174

NUMBER 8 III
MSMK 17
MSMK 20
MSMK 21

NUMBER 9
TTA 82/2-BTS
{TTA 83/2}
CA 175-FB

NUMBER 9 II/GABE JONES
See Gabriel Jones

NUMBER 9 III/LINDA DONALDSON
AA2 11-FB
AA2 11
AA2 12
AA2 13
AA2 14
AA2 15
CA 173
CA 174

NUMBER 9 IV
MSMK 17
MSMK 18
MSMK 24
ASM 355
HAWK2 2

NUMBER 10
MSMK 20
MSMK 24
ASM 355
ASM 356

NUMBER 12
AA2 15

NUMBER 12 II
ASM 354

NUMBER 13
CA 173
CA 174

NUMBER 13 II
ASM 356

NUMBER 15
AA2 15

NUMBER 16/MR. BLACK
CA 173
CA 174

NUMBER 16 II
NDEF 129

NUMBER 41
NDEF 129

NUMBER 42
CA 174

NUMBER 43
CA 285

NUMBER 49
NDEF 127

NUMBER 68/GABE JONES
See Gabriel Jones

NUMBER 69/PEGGY CARTER
See Peggy Carter

NUMBER 82
NDEF 129

NUMBER 101
NDEF 128

NUMBER FIVE/ROGER PHILLIPS
IM 33
IM 34
IM 35-FB-OP
IM 35
M/S-H3 12/3

NUMBER FIVE II/"DOREEN"
IM3 3
IM3 6
IM3 8
IM:BB 1

NUMBER FOUR/GODFRIED HERTER
IM 33
IM 34
IM 35-FB-OP
IM 35
M/S-H3 12/3

NUMBER FOUR II
IM3 8 (1 - 18)
IM:BB 1-FB
IM3 8 (19 - 22)
IM:BB 1

NUMBER NINE
DD 271
DD 272
DD 273
DD 274
DD 275
DD 276
DD 278
DD 279
DD 280
DD 281
DD 282
DD 283

NUMBER NINETEEN
CM 10-FB

NUMBER ONE/MARYA PENSKIYOV
IM 33
IM 34
IM 35-FB
M/S-H3 12/3

NUMBER ONE II
CM 8
CM 10-FB

NUMBER ONE III
IM3 8 (1 - 18)
IM:BB 1-FB
IM3 8 (19 - 22)
IM:BB 1

NUMBER ONE FAN/PROF. RICK CHALKER
XF 83
XF@ 8

NUMBER SIX
IM3 8 (1 - 18)
IM:BB 1-FB
IM3 8 (19 - 22)
IM:BB 1

NUMBER SIXTEEN
M/CP 157

NUMBER THREE/FARLEY LONDON
IM 33
IM 34
IM 35-FB
IM 35
M/S-H3 12/3

NUMBER THREE II
IM3 8 (1 - 18)
IM:BB 1-FB
IM3 8 (19 - 22)
IM:BB 1

NUMBER TWENTY-THREE
CM 10-FB

NUMBER TWO/SAMSON WASHINGTON
IM 33
IM 34
IM 35-FB-OP
IM 35
M/S-H3 12/3

NUMBER TWO II
IM3 8 (1 - 18)
IM:BB 1-FB
IM3 8 (19 - 22)
IM:BB 1

NUMECET
GR6 4

NUMINUS
PP 51
PP 52

NUNEZ, LEON
YX 9-FB
{YX 4}
YX 7
YX 8-FB
YX 9

NUNTOO
S&L 2

NUO
CRSM:XV.V 2

NURIL
SS3 114

NURO
X2 97
UX 378
XU 26
X2 98
UX 379
MAXSEC:DP-FB
MAXSEC:DP
UX 387
BSHP:LXM 15
MAXSEC 2
XU 29
MAXSEC 3

NURSE FESTER
W:WX 6
W:WX 7-VO
W:WX 8
W:WX 9-FB
W:WX 9
[W2 305]

NUT
T 241
T 398-FB
T 398-OP
T 399
T 400

NUTT
LSHOT2

NUWA
XFOR@ 3
X:MD 1/2

NYAMI
FORTUNE:ICHH&N /5

NYBORN
STARBLAST 1
Q 55
STARBLAST 3
Q 56
MAXSEC 1-FB

NYKO/NYKO HALFGHANAGHAN
DP 1

NYKONN
CB 36

NYLES, JENNIFER
X 50/2
XU2 10/2-FB
UO 6
M/CP 86/3 (2:2 - 2:6)-FB
M/CP 86/3 (3:3 - 3:6)-FB
M/CP 86/3 (4:6 - 5:8)-FB
WI? 37/2-FB
M/CP 86/3 (6:3 - 6:5)-FB
XU2 10/2
M/CP 85/3-FB-BTS
M/CP 85/3-BTS
M/CP 86/3-BTS
M/CP 87/3
M/CP 88/2-BTS
M/CP 89/2
M/CP 90/2
M/CP 91/2
M/CP 92/2

NYX
HRC:FA 2

NZAGA
MSMK 13


[M] [Home] [O] ["Key"]

The image of Uatu and all character names on this page are trademarked Marvel Characters, and used without permission.